หลักสูตร – Curriculum ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย Intensive English Program (Intensive E.P.)

  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต Boriboonsil Rangsit School จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายโดยให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นความฉลาดที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความฉลาดทางสติปัญญา(IQ) นักเรียนที่มีทั้ง IQ และ EQ จะมีผลการเรียนที่ดีจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีคุณธรรมอันก่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติจากการที่นักเรียนทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จตามความถนัดและความสามารถที่แตกต่างกันตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences โดย Dr. Howard Earl Gardner แห่ง Harvard University)

Multiple Intelligences

ความสามารถและความฉลาดในการใช้ภาษา (Linguistic Intelligence) การเข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการเขียน การเรียนรู้ภาษา การใช้ภาษาในการสื่อสารให้ได้ผลตามเป้าหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้คนอื่นเข้าใจได้ดี

ความสามารถความฉลาดทางด้านตรรกะ (Logical-mathematic intelligence) ในการแก้ปัญหา สำรวจ คำนวณ และการใช้เหตุผล

ความฉลาดความสามารถเข้าใจจังหวะและดนตรี (Musical intelligence) การเข้าใจจังหวะและสร้างสรรค์ทางดนตรี

ความสามารถความฉลาดทางด้านมิติ (Spatial intelligence) ในการมองภาพรวมหรือมิติสัมพันธ์ในการสร้างภาพในจินตนาการ และนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

ความสามารถความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic intelligence) การใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์

ความสามารถความฉลาดด้านสังคมและมนุษยสัมพันธ์ในการเป็นผู้นำ (Interpersonal intelligence) ในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดี

ความสามารถความฉลาดภายในตน (Intrapersonal intelligence) การรู้จักและเข้าใจตนเอง ในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกภายในของผู้คน

Active Learning

  การจัดการศึกษาที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดจากการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองจะช่วยเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติทำให้เกิดความประทับใจความภาคภูมิใจในตนเองในสิ่งที่เรียน (Self Esteem) และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนที่เรียนในรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาทั้ง IQ และ EQ ของนักเรียนไปในเวลาเดียวกัน

  ปัจจุบันการเรียนรู้ในสังคมโลกไร้พรมแดน ภาษาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ทางด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันความเจริญสู่สากล โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เปิดการสอนหลักสูตร

Intensive English – Chinese Program เปิดสอนทุกระดับชั้น

Math Science Interactive English Program เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

โปรแกรมปกติเปิดสอนทุกระดับชั้นให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

  เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนมีทักษะต่อเนื่องด้วยการปลูกฝังประสบการณ์ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาภาษาต่างประเทศ นักเรียนมีพัฒนาการตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นพื้นฐานที่นักเรียนต้องใช้ในระดับการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป

การเรียนดนตรีกับความฉลาด

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าดนตรีนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุขยังช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับนักเรียน ขณะที่ฟังดนตรีที่ซับซ้อนหรือลงมือเล่นเครื่องดนตรีจะทำให้เกิดการกระตุ้นวงจรในสมองซ้ำๆ ช่วยการทำงานของสมองให้ดีขึ้นโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับดนตรี (Musical Intelligence) และส่วนที่เกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันห่างไกลจากสิ่งเสพติดและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์จากสถาบันชั้นนำของไทยโดยการกำกับดูแลของอาจารย์ จารุวัตร อินอ่อน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมได้แก่

การร้องเพลง (Singing)

การเคลื่อนไหวประกอบเพลง (Dancing)

การเล่นเครื่องดนตรี (Playing)

การฟัง (Ear Training)

การอ่านโน้ตขณะเล่น (Sight Playing)