ระเบียบการแต่งกาย : โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ชุดลูกเสื้อ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , 4-6

ชุดลูกเสื้อ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ชุดนักศึกษาวิชาทหาร