ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

Online check grade system

วิธีการใช้งาน (How to use)

1. กรอกเลขที่บัตรประชาชนนักเรียน เพื่อดึงข้อมูล (Input identification number to find your grade)
2. กดปุ่ม "ค้นหา" เพื่อทำการดาวโหลดข้อมูลผลการเรียนผ่านระบบเว็บไซต์ (Click find button to begin download your grade from website)

เลขที่บัตรประชาชนนักเรียน (Identification number)