ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

Boriboonsilp Rangsit School student application form

ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต (Boriboonsilp Rangsit School student application form)

*กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * กำกับไว้ครับ

*ประเภทการสมัคร

*ข้าพเจ้าผู้ปกครอง(I, Name)

*ที่อยู่ปัจจุบัน (Current address)

เบอร์โทรศัพท์บ้าน (Telephone)

*เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile)

*ความสัมพันธ์กับนักเรียน (Relationship to student)

*ชื่อ (Name) - นามสกุล (Last name) นักเรียน

*ชื่อเล่นนักเรียน

*สมัครเข้าเรียนชั้น ( Enrolling class )

*ขอมอบนักเรียนให้เป็นนักเรียนของโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ตั้งแต่วันที่
(I hereby give my consent for the above student to be a student of Boriboonsilp Rungsit School since)


ข้อมูลบิดา (Parent Personal Information: Father)

*กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * กำกับไว้ครับ

*ชื่อ (First name) - นามสกุล (Last name)

เลขที่บัตรประชาชน (Indentification number)

สัญชาติ (Citizenship)

เชื้อชาติ (Nationality)

อาชีพ (Occupation)

ชื่อที่ทํางาน (Company name)

ตําแหน่ง (Position)

เงินเดือน (Salary)

เบอร์ที่ทํางาน(Tel of office)

เบอร์แฟกซ์ (Fax)

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(Permanent address)

เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน (Telephone)

*มือถือ(Mobile)

อีเมล (E-mail)

ความพิการ (Disability)

สถานะครอบครัว (Marital status)


ข้อมูลมารดา (Parent Personal Information: Mother)

*กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * กำกับไว้ครับ

*ชื่อ (First name) - นามสกุล (Last name)

เลขที่บัตรประชาชน (Indentification number)

สัญชาติ (Citizenship)

เชื้อชาติ (Nationality)

อาชีพ (Occupation)

ชื่อที่ทํางาน (Company name)

ตําแหน่ง (Position)

เงินเดือน (Salary)

เบอร์ที่ทํางาน(Tel of office)

เบอร์แฟกซ์ (Fax)

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(Permanent address)

เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน (Telephone)

*มือถือ(Mobile)

อีเมล (E-mail)

ความพิการ (Disability)

สถานะครอบครัว (Marital status)


**กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา – มารดา**
**Please fill the guardian personal information form if the student does not live with parent **
ข้อมูลผู้ปกครอง (Guardian Personal Information)

ชื่อ (First name) - นามสกุล (Last name)

เลขที่บัตรประชาชน (Indentification number)

สัญชาติ (Citizenship)

เชื้อชาติ (Nationality)

อาชีพ (Occupation)

ชื่อที่ทํางาน (Company name)

ตําแหน่ง (Position)

เงินเดือน (Salary)

เบอร์ที่ทํางาน(Tel of office)

เบอร์แฟกซ์ (Fax)

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(Permanent address)

เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน (Telephone)

มือถือ(Mobile)

อีเมล (E-mail)

ความพิการ (Disability)

สถานะครอบครัว (Marital status)

ความสัมพันธ์กับนักเรียน (Relationship to student)


ข้อมูลนักเรียน (Student details)

*กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * กำกับไว้ครับ

*เลขที่บัตรประชาชน (Indentification number)

*ชื่อ (First name) - นามสกุล (Last name)

*กรุ๊ปเลือด (Blood group)

*วันเกิด (Date of birth)

*อายุ (Age)

*เพศ (Sex):

*ส่วนสูง (Height) - ซม. (cm.)

*นํ้าหนัก (Weight)

*สัญชาติ (Citizenship)

*เชื้อชาติ (Nationality)

*ศาสนา (Religion)

*จํานวนพี่น้อง (Number of brother(s) or sister(s))

*อายุ (Age)

*โรคประจำตัว (Underlying disease)

*เป็นนักเรียนชั้น (Grade)

*การเบิกค่าเล่าเรียน (Can you disburse the tuition fee from government):

*ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (Permanent address)

*ที่อยู่ปัจจุบัน (Current address)


ข้อมูลโรงเรียนเดิม ( Previous school details)

เลขประจําตัวนักเรียน (Student ID)

วันที่เข้าเรียน (Starting date)

ระดับชั้น (Grade)

ชื่อโรงเรียนเดิม (Name of previous school)

จังหวัด (Province)

ระดับชั้นที่จบ (Education recieved)

ชื่อเพื่อนนักเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน (The other student that live around home, name)

เบอร์รถโรงเรียน(Student bus number) :

โรคประจําตัว (Congenital disease)

วิธีแก้ไขหรือรักษา (Remedy)

การสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตนี้ข้าพเจ้า (By applying to Boriboonsilp Rangsit School. I)

เป็นผู้ปกครองของ (A guardian of )

ขอรับรองว่าจะดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน (Hereby certify that all information within this application is valid to the best of my knowledge ,that the student(s) understands and follows all school regulations.)


เครื่องแบบนักเรียน ( Uniform of school )

- จะดูแลให้อยู่ในกฎของโรงเรียน (To take care in the rule of school. Don’t modify )ทรงผมถูกต้องตามกฎกระทรวง(Hairstyle correctly following the Ministry of Education)

- นักเรียนชาย (schoolboy)

- ผมรองทรง (Short hair is preferable)

- ห้ามทําสีผม ( Do not dye the hair )

- ห้ามสัก ( Do not tattoo the body)

- ห้ามระเบิดหูและเจาะลิ้น (No earrings on tongue)

- นักเรียนหญิง (schoolgirl)

- ไม่ซอย และสไลด์ผม ( Do not snip the hair)

- ห้ามทําสีผม ( Do not dye the hair )

- ห้ามสัก ( Do not tattoo the body)

- ห้ามระเบิดหูและเจาะลิ้น (No earrings on tongue)

หากนักเรียนทําผิดจากระเบียบที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าจะควบคุมดูแลแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนและให้พ้นสภาพในการเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี

If the student do not follow the rules above mentioned, I will teach them to improve. A student who cannot go by the rules of the school could be spelled out.การชําระค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Payment for tuition fees)

ข้าพเจ้าพร้อมรับผิดชอบชําระตามระเบียบของโรงเรียนซึ่งได้กําหนดไว้ ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน และภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้น ข้ าพเจ้ายินยอมให้นักเรียนถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ

( I hereby accepted to pay the tuition fees and other expenses for the student in the first semester within the beginning of March (1st March) to the June (30th June) and the second semester from October ( 1st October) to the December (30th December). If I do not follow the above rules, the school has the right to stop my child of taking part in the examinations.)การยื่นเอกสารการเรียนจากโรงเรียนเดิม

สําหรับนักเรียนระดับชั้น อ.2 – ม.6 ให้ยื่นเอกสารใบรับรอง (ปพ.7), ใบรายงานผลการเรียน(ปพ.1)และ ใบส่งตัวภายในวันที่ 5 พฤษภาคม เนื่องจากเป็นเอกสารประกอบที่สําคัญในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนหาก ผู้ปกครองไม่ได้นํามาในวันดังกล่าว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นของนักเรียน


หมายเหตุ
*หลังจากทำการสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้ทำการชำระเงินไปที่ทางโรงเรียนผ่านบัญชีดังนี้ครับ
-->ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสรงประภา ดอนเมือง
-->ชื่อบัญชี โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
-->บัญชีเลขที่ 059-076859-4
-->ยอดชำระเงิน 3,000 บาท

*แจ้งเอกสารการโอนเงินค่าสมัคร 3,000 บาทครับ กดเพื่อแจ้งการชำระเงินที่นี้ครับ >>แจ้งชำระเงิน<<
*สำหรับผู้ปกครองที่สมัครเรียนและแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปนัดหมายวันรายงานตัวภายใน 3 วันทำการครับลงทะเบียน