วิสัยทัศน์

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต Boriboonsil Rangsit School

มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

มุ่งเน้นภาษาและเทคโนโลยี

บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม

รักความเป็นไทย

ก้าวหน้าสู่อาเซียนและสากล

โดยชุมชนมีส่วนร่วมประสานจัดการศึกษา