วิสัยทัศน์

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต มีความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งเน้นภาษาและเทคโนโลยี บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ก้าวหน้าสู่อาเซียนและสากล โดยชุมชนมีส่วนร่วมประสานจัดการศึกษา

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้การศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะสามารถช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

วีดิโอแนะนำ

ข่าวสาร

กิจกรรม