วิสัยทัศน์

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต มีความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งเน้นภาษาและเทคโนโลยี บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ก้าวหน้าสู่อาเซียนและสากล โดยชุมชนมีส่วนร่วมประสานจัดการศึกษา

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้การศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะสามารถช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

ประกาศโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

ประกาศโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียน บริบูรณ์ศิลป์รังสิต อ่านต่อ

วีดิโอแนะนำ

ข่าวสาร

กิจกรรม