หลักสูตร – Curriculum อนุบาลหลักสูตรสองภาษา Interactive English Program (Interactive E.P.)

  การจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาหรือระดับปฐมวัยของโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต คือ การสร้างและปลูกฝังทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก ให้มีความสุขกับการเรียน  และอยากมาโรงเรียนในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากที่บ้านเปรียบเสมือนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง ได้มาเรียนรู้ในบทบาทของตนในฐานะสมาชิกของสังคมแห่งใหม่อย่างอบอุ่น โดยมีครูผู้สอนดูแลอบรมอย่างใกล้ชิด ทำให้เด็กสามารถพัฒนาความฉลาดรอบรู้ของตนอย่างยั่งยืนและครบถ้วนทุกด้านได้แก่ ความฉลาดทางสติปัญญา(Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Quotient) การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical Thinking Skill) ทักษะการ แก้ไขปัญหา (Problem-Solving Skill) รวมถึงทักษะในการเข้าสังคม (Social Skill) และทักษะในการคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์(Creativity Skill) ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  ปัจจุบันการเรียนรู้ในสังคมโลกไร้พรมแดน ภาษาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ทางด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันความเจริญสู่สากล ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จึงเปิดการสอนหลักสูตรสองภาษาในระดับอนุบาลปีที่ 1-3 สำหรับเด็กที่ผู้ปกครองมีความสนใจ ต้องการปลูกฝังด้านภาษาให้กับเด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานให้เด็กมีทักษะทางภาษาต่อเนื่องด้วยการปลูกฝังประสบการณ์การเรียนเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบมี ปฎิสัมพันธ์ใน 6 กิจกรรมหลัก คือ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบได้แก่ เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้ เคาะเหล็ก รำมะนา กลอง ฯลฯ

กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ และประดิษฐ์เศษวัสดุ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง

กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่นกิจกรรมการเล่นแต่ละประเภทสนองตอบความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติการทดลอง ให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การสนทนา ซักถามหรืออภิปราย สังเกต ทัศนศึกษา และปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทั้งที่บริเวณ กลางแจ้งและในร่มเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดเอาความสนใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก

กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน

  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในแบบบูรณาการ (Models of integration) เป็นการปลูกฝังทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดทางจริยธรรม (MQ) ให้เกิดพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย ดำเนินการสอนโดยครูต่างชาติร่วมกับครูไทยที่ชำนาญการสอนที่มีประสบการณ์

  หน่วยการเรียนและกิจกรรมเสริม (Supplementary Course) ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะทางด้านพลศึกษา ว่ายน้ำ กิจกรรมดนตรีสากล  และนันทนาการ (Recreation Hour)  กิจกรรมทัศนศึกษา การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและทางภาษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

การเรียนดนตรีกับความฉลาด

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าดนตรีนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุขยังช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับนักเรียน ขณะที่ฟังดนตรีที่ซับซ้อนหรือลงมือเล่นเครื่องดนตรีจะทำให้เกิดการกระตุ้นวงจรในสมองซ้ำๆ ช่วยการทำงานของสมองให้ดีขึ้นโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับดนตรี (Musical Intelligence) และส่วนที่เกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันห่างไกลจากสิ่งเสพติดและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์จากสถาบันชั้นนำของไทยโดยการกำกับดูแลของอาจารย์ จารุวัตร อินอ่อน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมได้แก่

การร้องเพลง (Singing)

การเคลื่อนไหวประกอบเพลง (Dancing)

การเล่นเครื่องดนตรี (Playing)

การฟัง (Ear Training)

การอ่านโน้ตขณะเล่น (Sight Playing)

ภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 : พฤษภาคม - กันยายน (ประมาณวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง สิ้นเดือนกันยายน)

ภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ (ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์)

ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) : เมษายน – พฤษภาคม (ประมาณวันที่ 18 เมษายน ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม)