หลักสูตร – Curriculum ประถมศึกษาหลักสูตรสองภาษา Math Science Interactive English Program (M.S Interactive E.P)

  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต Boriboonsil Rangsit School จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายโดยให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นความฉลาดที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความฉลาดทางสติปัญญา(IQ) นักเรียนที่มีทั้ง IQ และ EQ จะมีผลการเรียนที่ดีจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีคุณธรรมอันก่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติจากการที่นักเรียนทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จตามความถนัดและความสามารถที่แตกต่างกันตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences โดย Dr. Howard Earl Gardner แห่ง Harvard University)

Multiple Intelligences

ความสามารถและความฉลาดในการใช้ภาษา (Linguistic Intelligence) การเข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการเขียน การเรียนรู้ภาษา การใช้ภาษาในการสื่อสารให้ได้ผลตามเป้าหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้คนอื่นเข้าใจได้ดี

ความสามารถความฉลาดทางด้านตรรกะ (Logical-mathematic intelligence) ในการแก้ปัญหา สำรวจ คำนวณ และการใช้เหตุผล

ความฉลาดความสามารถเข้าใจจังหวะและดนตรี (Musical intelligence) การเข้าใจจังหวะและสร้างสรรค์ทางดนตรี

ความสามารถความฉลาดทางด้านมิติ (Spatial intelligence) ในการมองภาพรวมหรือมิติสัมพันธ์ในการสร้างภาพในจินตนาการ และนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

ความสามารถความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic intelligence) การใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์

ความสามารถความฉลาดด้านสังคมและมนุษยสัมพันธ์ในการเป็นผู้นำ (Interpersonal intelligence) ในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดี

ความสามารถความฉลาดภายในตน (Intrapersonal intelligence) การรู้จักและเข้าใจตนเอง ในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกภายในของผู้คน

Active Learning

  การจัดการศึกษาที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดจากการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองจะช่วยเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติทำให้เกิดความประทับใจความภาคภูมิใจในตนเองในสิ่งที่เรียน (Self Esteem) และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนที่เรียนในรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาทั้ง IQ และ EQ ของนักเรียนไปในเวลาเดียวกัน

  ปัจจุบันการเรียนรู้ในสังคมโลกไร้พรมแดน ภาษาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ทางด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันความเจริญสู่สากล โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จึงเปิดการสอนหลักสูตรสองภาษาให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีความสนใจ ต้องการปลูกฝังด้านภาษาให้กับนักเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาต่อเนื่องด้วยการปลูกฝังประสบการณ์การเรียนเป็นสองภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบมีปฎิสัมพันธ์ นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งสองภาษา พร้อมทั้งมีพัฒนาการตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นพื้นฐานที่นักเรียนต้องใช้ในระดับการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป

ภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 : พฤษภาคม - กันยายน (ประมาณวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง สิ้นเดือนกันยายน)

ภาคเรียนที่ 2 : ตุลาคม - กุมภาพันธ์ (ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์)

ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) : เมษายน (ประมาณวันที่ 18 เมษายน ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม)