ประวัติโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ เนอสเซอรี่ - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ให้การก่อตั้ง คือ นาวาอากาศเอกบริบูรณ์ เปียทอง และนางฉลวย เปียทอง โดยมีนางธนพร ศรีมาทา (เปียทอง) เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการเลขที่ ปท. ๐๓๓/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ บนที่ดินจำนวน ๔ ไร่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ขนาด ๑๖ ห้องเรียน โดยตั้งชื่ออาคารเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนว่า “อาคารเพชรบริบูรณ์” และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และความเป็นอยู่อย่างไทย โรงเรียนจึงได้สร้างเรือนไทยขึ้น ตั้งชื่อว่า “เรือนศักดิ์ศรีบริบูรณ์”

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ขนาด ๒๓ ห้องเรียน เสร็จเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยตั้งชื่ออาคารเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนว่า “อาคารทองฉลวย”

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕ ชั้น ๒๔ ห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๑ อาคารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา แล้วเสร็จเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ชื่ออาคารว่า “วิชญโชติ” มีความหมายว่า “ความรุ่งโรจน์แห่งปราชญ์”

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ แหล่งการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดสนามเครื่องเล่นและออกกำลัง ซ่อมปรับปรุงสระว่ายน้ำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และสระว่ายน้ำทางโรงเรียนได้ทำสระว่ายน้้ำระบบเกลือ สระว่ายน้ำระบบเกลือจะสร้างสารคลอรีนจากเกลือด้วยประจุไฟฟ้า ทำให้เกิดสารคลอรีน แต่สระว่ายน้ำระบบเกลือ เป็นมิตรกับผิวหนังของเรา และดีต่อเด็กๆ และทำให้ผิวไม่เสีย ผมไม่เสีย ไม่แสบตาเหมือนน้ำคลอรีน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องนาฏศิลป์ ห้องคหกรรม ห้องดนตรี และห้องเก็บของ มีหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สำหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น