แผนผังอาคารสถานที่

Aเสาธง

Bพระพุทธ

Cอาคารเพชรบริบูรณ์

Dสนามหน้าอาคาร 1

Eศาลาทรงไทย

Fลานจอดรถ

Gสนามฟุตบอล

Hสนามเปตอง

Iแปลงเกษตร

Jเรือนศักดิ์ศรีบริบูรณ์

Kสวน

Lรถโรงหนัง

Mสนามเด็กเล่น

Nสระว่ายน้ำ

Oอาคารทองฉลวย

Pสนามบาส

Qอาคาร 3

Rบ้านพัก

Sลานจอดรถโรงเรียน