แผนผังอาคารสถานที่

Aเสาธง

Bศาล

Cอาคารเพชรบริบูรณ์

Dสนามหน้าอาคาร ๑

Eศาลาทรงไทย

Fลานจอดรถ

Gสนามฟุตบอล

Hสนามเปตอง

Iแปลงผัก

Jห้องสมุด

Kอาคารทองฉลวย

Lอาคาร ๓

Mสนามเด็กเล่น

Nสระว่ายน้ำ

Oโรงอาหาร

Pสนามบาส

Qบ้านพัก

Rสเตเดียม