พันธกิจ

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต Boriboonsil Rangsit School

1. ส่งเสริมให้รับนักเรียนเข้าเรียนให้มากที่สุดเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

3. ส่งเสริมให้มีคอมพิวเตอร์ที่พอเพียงต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้

4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

7. ส่งเสริมความเป็นไทย