เกียรติประวัติผู้บริหาร

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล

ดร.ธนพร ศรีมาทา

บิดา

นาวาอากาศเอกบริบูรณ์ เปียทอง

มารดา

นางฉลวย เปียทอง

คู่สมรส

นาวาอากาศเอกทวีพล ศรีมาทา

บุตร

นายฉัตรพล ศรีมาทา

นายธิติ ศรีมาทา

นายวรัญญู ศรีมาทา

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๕๙- ๑๓๖๒-๓

โทรสาร ๐๒-๕๓๖- ๕๖๔๔

E-mail northerdam@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

สำเร็จการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒๕๕๖

บริหารการศึกษา

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๕๕๐

คหกรรมศาสตร์(ภาคพิเศษ)

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๕๓๙

บริหารการศึกษา

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

๒๕๓๐

บริหารการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนราชินีบน

๒๕๒๑

แผนวิทย์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

๒๕๔๕ – ปัจจุบัน

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

ผู้อำนวยการ

๒๕๕๗ – ปัจจุบัน

ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พิพากษาสมทบ

๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

ผู้รับใบอนุญาต

๓ ตุลาคม ๒๕๓๑

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา

ครูใหญ่

๘ มีนาคม ๒๕๒๒

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา

ผู้สอน

ประวัติการอบรม/สัมมนา/ฝึกอบรม

หลักสูตร/โครงการ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”

๕- ๖ มิ.ย.๒๕๖๐

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท

อบรมการเสริมสร้างคุณลักษณะ ด้านการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

๒๓-๒๕ มี.ค.๒๕๖๐

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย

๒๑-๒๒ ม.ค.๒๕๖๐

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐาน (IS) สากลด้วย GPAS STEPs

๒๒ ก.พ. ๒๕๕๘

กรมราชองครักษ์ เขตดุสิต

การบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เขตหลักสี่

อบรมมารยาทไทยและศาสนพิธี จังหวัดปทุมธานี

๒๖ ธ.ค.๒๕๕๗

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

๒๗-๒๘ , ๓ ก.ค.๒๕๕๖

“ศูนย์ฝึกอบรม” ณ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

สัมมนา เรื่อง ทางออกกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน

๒๗ ก.ย.๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “บทบาทของคุณครูกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

๓ เม.ย.๒๕๕๖

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย

๓ เม.ย.๒๕๕๕

โรงแรมปริ๊นพาเลซ

สัมมนา เรื่อง “การศึกษาไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

๑๘ ก.พ. ๒๕๕๕

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

อบรมตามโครงการ “การบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชั้นเรียน”

๑๘-๒๐ ต.ค. ๒๕๕๓

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท

อบรมตามโครงการ “การอบรมครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

๒๗-๒๙ ต.ค.๒๕๕๓

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท

อบรมตามโครงการ “การบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชั้นเรียน”

๒๘-๓๐ ต.ค.๒๕๕๓

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท

ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สมรรถนะสำหรับผู้บริหารการศึกษายุคใหม่”

๒ ก.ย.๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

ประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย

๑ ต.ค. ๒๕๕๐

ศูนย์พัฒนาทีปังกรรัศมีโชติ

ประชุมสัมมนาการจัดทำเงินอุดหนุน

๓๐ พ.ค. ๒๕๔๙

โรงเรียนสังคีตวิทยา

ประชุมสัมมนาการใช้คอมพิวเตอร์

๑๕ มี.ค..๒๕๔๘

โรงเรียนกรพิทักษ์วิทยาลัย

สัมมนาวิชาการคหกรรมศาตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง คหกรรมศาสตร์กับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒๕-๒๖ พ.ย. ๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อบรมศาสนาพิธีเบื้องต้น(มัคทายกน้อย)

๘ ม.ค. ๒๕๕๘

วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบประเมินผลและการจัดทำเอกสาร รุ่นที่ ๑๘

๒๒ มิ.ย.๒๕๔๖

โรงแรมแอมบาสเดอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๔๖

๑๐-๑๑ ต.ค.๒๕๔๖

โรงแรมแอมบาสเดอร์

อบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา(การศึกษาปฐมวัย)

๒๓ ก.พ. ๒๕๔๕

โรงแรมโกลเดนดรากอน

ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รุ่นที่ ๑

๑๖-๒๐ ก.ย.๒๕๔๕

ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์

อบรม “การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา”

๒๑-๒๓ ม.ค.๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๒๔ ก.พ. ๒๕๔๔

สถาบันราชภัฏพระนคร

อบรม “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”

๓ ส.ค. ๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง

อบรม “ลักษณะและความสำคัญของรายงานการเงินที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ใหม่ รุ่นที่ ๓”

๕ ส.ค. ๒๕๔๔

สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์

อบรม “ทางก้าวสู่การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ”

๑๕ ก.ย. ๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง

อบรม “การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา ๒๕๔๐”

๒๔ ก.พ. ๒๕๔๔

สถาบันราชภัฎพระนคร

อบรมเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรให้ได้ผล

๑ ส.ค.๒๕๔๓

ห้องประชุมชั้น ๔ คุรุสภา

ประชุมสัมมนาเรื่องเหรียญกษาปณ์ไทย

พ.ศ.๒๕๔๓

มหาวิทยาลัยรังสิต

ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

๒๕ พ.ค. ๒๕๔๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมเอส.อเวนิว

ประชุมสัมมนาผู้บริหารเอกชนกับระเบียบใหม่คุ้มครองการทำงานครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน

๒๙ มี.ค.๒๕๔๓

โรงแรมปรินซ์พาเลซ

ประชุมสัมมนาเรื่องการบริหารโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์

๒๔-๒๕ มี.ค.๒๕๔๓

โรงแรมปรินซ์พาเลซ

ประชุมสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาเอกชนสู่พระราชบัญญัติใหม่

๙-๑๐ มี.ค. ๒๕๔๓

โรงแรมเอเชีย

อบรม “การจัดทำบัญชีการเงินของโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติ”

๓ ต.ค. ๒๕๔๒

สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ ณ หอประชุมคุรุสภา

ประชุมสัมมนาเรื่องของโรงเรียนเอกชนพัฒนาครูภายหลังประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

๑๒ ก.ค. ๒๕๔๒

สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ ณ โรงแรมเอเชีย

ประชุมสัมมนาเรื่องการจัดการศึกษาแนวใหม่แห่งชาติโรงเรียนราษฎร์

๑๓-๑๔ พ.ย. ๒๕๔๑

สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

อบรมการจัดชั้นเรียนระดับปฐมวัยศึกษา

๑๕ ส.ค. ๒๕๔๑

สถาบันราชภัฏพระนคร

ประชุมสัมมนา เรื่อง ISO ๙๐๐๒ จะนำโรงเรียนเอกชนไปสู่การประกันคุณภาพอย่างไร โดยสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(ศึกษาสัมพันธ์)

๒ ก.ค. ๒๕๔๑

หอประชุมคุรุสภา

ประชุมสัมมนา เรื่อง ทางรอดของโรงเรียนเอกชนในยุคเศรษฐกิจวิกฤต

๑๓-๑๔ ก.พ. ๒๕๔๑

สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ ณ โรงแรมเอเชีย

อบรม “School Charter กับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน”

๒๗ -๒๘ ก.ค. ๒๕๔๐

สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์

อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาโดยสมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์

๒๖ - ๒๘ พ.ย. ๒๕๓๙

กรมพลศึกษา

อบรมสัมมนา “หลักสูตรการเรียนการสอนการวัดผลและการเขียนแผนการสอน”

๒๕ ม.ค. ๒๕๓๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับก่อนประถมศึกษาทั่วประเทศ

๔-๖ ก.ค. ๒๕๓๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

อบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับอนุบาลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน

พ.ศ. ๒๕๓๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

๓ ส.ค. ๒๕๒๙

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

อบรมวิชาอนุบาลศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

๒๗ มี.ค. ๒๕๒๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

อบรมหลักสูตรของสถาบันของสาขาวิทยาศาสตร์

๑๙ ส.ค. ๒๕๒๒

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศึกษาดูงานภายในประเทศ

หลักสูตรอบรม/ดูงาน

ปี

สถานที่ดูงาน

ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

พ.ศ.๒๕๕๙

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนราชินีบน

พ.ศ.๒๕๕๙

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

พ.ศ.๒๕๕๘

จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาดูงานโรงเรียนสหวิทย์

พ.ศ.๒๕๕๘

จังหวัดสุพรรณบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชน์

พ.ศ.๒๕๕๘

จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาดูงานโรงเรียนประชานิเวศน์

พ.ศ.๒๕๕๗

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนปัณณวิชญ์

พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศึกษาดูงานโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๕๖

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

พ.ศ.๒๕๕๖

จังหวัดเพชรบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนโยธินบูรณะ

พ.ศ.๒๕๕๕

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิต

พ.ศ.๒๕๕๕

จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาดูงานโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

พ.ศ.๒๕๕๔

จังหวัดเชียงราย

ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

พ.ศ.๒๕๕๔

จังหวัดจันทบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

พ.ศ.๒๕๕๔

จังหวัดนครปฐม

ศึกษาดูงานโรงเรียนนารายณ์วิทยา

พ.ศ.๒๕๕๓

จังหวัดลพบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนพิชญศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๓

จังหวัดนนทบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนยุววิทยา

พ.ศ.๒๕๕๓

จังหวัดสระบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลนครปฐม

พ.ศ.๒๕๕๓

จังหวัดนครปฐม

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสวนส้ม

พ.ศ.๒๕๕๒

จังหวัดสมุทรปราการ

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ

พ.ศ.๒๕๕๑

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานบริษัท S&P

พ.ศ.๒๕๕๐

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงาน บริษัทเนสเล่

พ.ศ.๒๕๕๐

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานสวนเกษตรพอเพียง “ภูมิรักษ์ธรรมชาติ”

พ.ศ.๒๕๕๐

จังหวัดนครนายก

ศึกษาดูงานและทำกิจกรรมศูนย์เด็กพิการซ้ำซ้อน

พ.ศ.๒๕๔๙

ศูนย์เด็กพิการซ้ำซ้อนกรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานด้านบริหารกิจการของบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย

พ.ศ.๒๕๔๙

จังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาดูงานด้านบริหารโรงเรียนนีรชา

พ.ศ.๒๕๔๘

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนนีรชา

พ.ศ.๒๕๔๗

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

พ.ศ.๒๕๔๗

จังหวัดลพบุรี

ศึกษาดูงานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนกรพิทักษ์

พ.ศ.๒๕๔๖

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ

พ.ศ.๒๕๔๖

จังหวัดอ่างทอง

ศึกษาดูงานโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์

พ.ศ.๒๕๔๖

จังหวัดราชบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนดรุณกาญจนบุรี

พ.ศ.๒๕๔๕

จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสวนสยาม

พ.ศ.๒๕๔๕

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติ ซ.ร่มฤดี

พ.ศ.๒๕๔๕

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตเกษตร

พ.ศ.๒๕๔๔

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนศุภวรรณ

พ.ศ.๒๕๔๔

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมวิทยา

พ.ศ.๒๕๔๒

จังหวัดราชบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

พ.ศ.๒๕๔๑

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนทุ่งสองห้อง

พ.ศ.๒๕๔๑

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนกุลนธี

พ.ศ.๒๕๔๐

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนบรรจงรัตน์

พ.ศ.๒๕๔๐

จังหวัดลพบุรี

ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนราชินีบน

พ.ศ.๒๕๔๐

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียน ภ.ป.ร.

พ.ศ.๒๕๔๐

จังหวัดนครปฐม

ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลพลับพาศิริ

พ.ศ.๒๕๓๘

กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดรทิพย์วิทยา

พ.ศ.๒๕๓๘

จังหวัดอุดรธานี

ศึกษาดูงานโรงเรียนห้อยขาแข้ง

พ.ศ.๒๕๓๘

จังหวัดอุดรธานี

ศึกษาดูงานโรงเรียนสัตหีบ

พ.ศ.๒๕๓๗

จังหวัดชลบุรี

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

หลักสูตรอบรม/ดูงาน

ปี

สถานที่ดูงาน

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ "Miraikan" โตเกียว

พ.ศ.๒๕๕๙

ประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

พ.ศ.๒๕๕๗

ประเทศออสเตรเลีย

ศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๕๖

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๕๖

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

พ.ศ.๒๕๕๕

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงเรียนผู้นำชุมชน

พ.ศ.๒๕๕๔

สาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๕๓

สหพันธรัฐมาเลเซีย

ศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงเรียนวิชาชีพ

พ.ศ.๒๕๕๒

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

พ.ศ.๒๕๕๑

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ศึกษาดูงานด้านการการเรียนการสอน

พ.ศ.๒๕๕๑

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน Primary เมืองมิวนิก

พ.ศ.๒๕๕๐

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๕๐

สาธารณรัฐสิงคโปร์

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

พ.ศ.๒๕๔๙

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๔๖

สาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

พ.ศ.๒๕๔๖

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระดับอนุบาล,ประถม,มัธยม

พ.ศ.๒๕๔๑

ประเทศนิวซีแลนด์

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระดับอนุบาล,ประถม,มัธยม

พ.ศ.๒๕๔๑

ประเทศออสเตรเลีย

ศึกษาดูงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์

พ.ศ.๒๕๔๑

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงานวิทยาลัยสร้างครู

พ.ศ.๒๕๕๒

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระดับอนุบาล,ประถม,มัธยม

พ.ศ.๒๕๓๘

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานและรางวัล
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รางวัล สถานที่ ประเภท

เกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะอุตสาหะและรางวัลครู ร.ร. เอกชนดีเด่น

เกียรติบัตร

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รางวัล สถานที่ ประเภท

๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เกียรติบัตร/เข็ม

“รางวัลคุรุสภา” จังหวัดประทุมธานี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักศึกษาธิการ จังหวัดปทุมธานี

เกียรติบัตร

รางวัลทรงคุณค่าเกียรติยศแห่งสช. OPEC AWRDS ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทรางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เกียรติบัตร/โล่

บุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัสแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัดปทุมธานี

เกียรติบัตร/โล่

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โล่

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔( จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ )

สำนักนายกรัฐมนตรี

เกียรติบัตร/เครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รางวัล สถานที่ ประเภท

สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๘ สาขาบริหารการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง

จังหวัดปทุมธานี

เกียรติบัตร/โล่

นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนราชินีบน ในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนราชินีบนในพระบรมราชินูปถัมภ์

โล่/เข็ม

“เพชรปทุม” เนื่องในโอกาสฉลอง ๒๐๐ ปี ของการพระราชทานนามเมือง “ประทุมธานี”

จังหวัดปทุมธานี

โล่

ได้รับเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติ สาขาผู้ปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสังคม( แม่พระในดวงใจ )จากมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราชและหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช

เกียรติบัตร/โล่

ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รางวัล สถานที่ ประเภท

โรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักราชเลขาธิการคุรุสภา

เกียรติบัตร

ได้รับโล่รางวัล“ราชมงคลสรรเสริญ” สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เกียรติบัตร/โล่

ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รางวัล สถานที่ ประเภท

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จากชมรมการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกียรติบัตร

วิทยานิพนธ์ “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสาร

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีกระบวนการบริหารเป็นวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ ๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

เกียรติบัตร

รางวัลบัวงามปทุมธานี “เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและสร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ”

จังหวัดปทุมธานี

โล่

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนสถานศึกษาเอกชนปทุมธานี

เกียรติบัตร/เข็ม

ปีการศึกษา ๒๕๕๓
รางวัล สถานที่ ประเภท

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี”

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เกียรติบัตร/เข็ม

ผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนเอกชน

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนสถานศึกษาเอกชนปทุมธานี

โล่

ปีการศึกษา ๒๕๕๒
รางวัล สถานที่ ประเภท

โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

สำนักราชเลขาธิการคุรุสภา

เกียรติบัตร

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่ ๕ ( เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ )

สำนักนายกรัฐมนตรี

เกียรติบัตร/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

ปีการศึกษา ๒๕๕๑
รางวัล สถานที่ ประเภท

โรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

สำนักราชเลขาธิการคุรุสภา

เกียรติบัตร

ปีการศึกษา ๒๕๕๐
รางวัล สถานที่ ประเภท

วิทยานิพนธ์ “การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการวาดและกิจกรรมปั้นที่มีต่อความสามารถในการเขียนของเด็กปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสาร

ปีการศึกษา ๒๕๔๙
รางวัล สถานที่ ประเภท

“ศิษย์เก่าดีเด่น” สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์”

สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

โล่

ปีการศึกษา ๒๕๔๘
รางวัล สถานที่ ประเภท

รางวัลชนะเลิศ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการแต่งกาย ”เสื้อผ้าลายดอก”

พระราชวังศุโขทัย

โล่ชนะเลิศ

วิทยานิพนธ์ “ความคิดเห็นผู้ปกครองที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสาร