เกียรติประวัติบุคลากร

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

รายละเอียด

บุคคลากรครูได้รับรางวัล 19 คน

ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ ได้รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน

ชื่อ-สกุล

ผู้อำนวยการ ดร.ธนพร ศรีมาทา

ครู วราภรณ์ กลีบมงกฎ

ครู รัชฎาภรณ์ ลืมตัว

ครู วิไลลักษณ์ อยู่โต

ครู วาทิน แสงแก้ว

ครู กฤษณา โสนนิล

ครู รัชนก กระถินไทย

ครู วีระยา จันทร์อุ่น

ครู รัชนี ไชยวรรณ์

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นาง รัชนี ไชยวรรณ์

นางสาว จุฑามาศ วงศ์อาสา

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นางสาว พิมพกานต์ ศรีสร้อย

นาง รัฐพร ศิลปชัย

นางสาว วิภาลักษณ์ ลาวงศ์เกิด

นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่โต

นางสาว วริศรา แฝงสีดา

๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฎ

นาง รัชนี ไชยวรรณ์

นางสาว รัชฎาภรณ์ ลืมตัว

นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่โต

นางสาว วาทิน แสงแก้ว

นางสาว กฤษณา โสนนิล

นางสาว รัชนก กระถินไทย

นาง วีระยา จันทร์อุ่น

ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฎ

นาง รัชนี ไชยวรรณ์

นางสาว รัชฎาภรณ์ ลืมตัว

นางสาว จีรวรรณ์ บัวรอด

บุคลากรโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล

ครู พรนลัท พลเสนา

ครู พัชรมัย เกษรบัว

ครู ยุพา มุขอ่อน

ครู รัฐพร ศิลปชัย

ครู วรินทร์ทิพย์ เหล็กเมฆ

ครู สมหญิง ภารพ

ครู สุวิษา ทองสุข

บุคลากรโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้รับรางวัล ครูดีศรีธัญญะ

ชื่อ-สกุล

ครู รัชนี ไชยวรรณ์

ครู วีระยา จันทร์อุ่น

ครู จีรรวรรณ์ บัวรอด

บุคลากรในโรงเรียน รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

ครู วาทิน แสงแก้ว

ครู เนตรดาว นาเครือ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นางสาว วาทิน แสงแก้ว

นางสาว เนตรดาว นาเครือ

หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล

นางสาว พรนลัท พลเสนา

นางสาว พัชรมัย เกษรบัว

นางสาว ยุพา มุขอ่อน

นาง รัฐพร ศิลปะชัย

นางสาว วรินทร์ทิพย์ เหล็กเมฆ

นาง สมหญิง ภารพ

นางสาว สุวิษา ทองสุข

ครูดีศรีธัญญะ

ชื่อ-สกุล

นาง วีระยา จันทร์อุ่น

นาง รัชนี ไชยวรรณ์

นางสาว จีรวรรณ์ บัวรอด

ครูผู้ฝึกสอนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง ๕ กลุ่มสาระ ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทำให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

ชื่อ-สกุล

นางสาว กฤษณา โสนนิล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาว สุพรรณษา สินชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาว กัลยารัตน์ ชัยเดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นางสาว วิลาวัลย์ กุลบุตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นาง รัชนี ไชยวรรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นาง ทองหล่อ สังข์เลิศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นางสาว รัชนก กระถินไทย

นางสาว รัชฏาภรณ์ ลืมตัว

นางสาว กฤษณา โสนนิล

หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล

นาง ทองหล่อ สังข์เลิศ

นางสาว อรวรรณ ใบเข็ม

นาง วีระยา จันทร์อุ่น

นางสาว จงรักษ์ ช้างเที่ยง

นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่โต

นางสาว วิภาลักษณ์ ลาวงศ์เกิด

นางสาว เนตรดาว นาเครือ

นาย อัมรินทร์ ภางาม

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทำให้มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงขึ้นร้อยละ ๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ชื่อ-สกุล

นางสาว ธนพรรณ จุธาขันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาว มยุรี กลั้วพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาว กฤษณา โสนนิล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาว กัลยารัตน์ ชัยเดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ว่าที่ร้อยตรี เบญพล ปลอดดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ

นางสาว นิตยา ขันเดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

นาย จารุวัตร อินอ่อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาว สุนิตา จูประวัติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล

นางสาว จุฑามาศ วงศ์อาสา

นางสาว กมลวรรณ แก้วแดง

นางสาว จริยา แก้วแดง

นาง รัชนี ไชยวรรณ

นาง ชุติมา มาระเนตร

นางสาว มยุรี กลั้วพงษ์

นางสาว วาทิน แสงแก้ว

นางสาว รัชนก กระถินไทย

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทำให้มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงขึ้นร้อยละ ๓

ชื่อ-สกุล

นางสาว มยุรี กลั้วพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาว อารีวัน น๊อตติ้งแฮม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาว นิตยา ขันเดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

นาย อัมรินทร์ ภางาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาว ปนิดา สุขยิ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฎ

นางสาว จีรวรรณ์ บัวรอด

หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฎ

นางสาว พิมพกานต์ ศรีสร้อย

นางสาว กฤษณา โสนนิล

นางสาว วริศรา แฝงสีดา

นางสาว ธนพรรณ จุธาขันธ์

นางสาว รัชฎาภรณ์ ลืมตัว

นางสาว จีรวรรณ์ บัวรอด

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทำให้มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงขึ้นร้อยละ ๓

ชื่อ-สกุล

นางสาว มยุรี กลั้วพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาว อารีวัน น๊อตติ้งแฮม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาว นิตยา ขันเดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

นาย อัมรินทร์ ภางาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาว ปนิดา สุขยิ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ

นางสาว กฤษณา โสนนิล

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นางสาว ธนพรรณ จุธาขันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นางสาว จีรวรรณ์ บัวรอด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ครูสอนดี ระดับจังหวัดจังหวัดปทุมธานี

ชื่อ-สกุล

นางสาว กฤษณา โสนนิล

บุคลากรโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้รับรางวัล ครูดีศรีธัญญะ

ชื่อ-สกุล

ครู ทองหล่อ สังข์เลิศ

ครู กมลวรรณ แก้วแดง

ครู ชุติมา มาระเนตร

ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ครูสอนดี ระดับประเทศ

ชื่อ-สกุล

นางสาว กฤษณา โสนนิล

ครูดีศรีธัญญะ

ชื่อ-สกุล

นาง ทองหล่อ สังข์เลิศ

นางสาว กมลวรรณ แก้วแดง

นาง ชุติมา มาระเนตร

ปีการศึกษา ๒๕๕๒
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นาง วีระยา จันทร์อุ่น

ครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฏ

นางสาว จุฑามาศ วงศ์อาสา

นางสาว จริยา แก้วแดง

นางสาว กฤษณา โสนนิล

ครูดีศรีธัญญะ

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฏ

นางสาว จุฑามาศ วงศ์อาสา

ปีการศึกษา ๒๕๕๑
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นาง ทองหล่อ สังข์เลิศ

นางสาว กัลยา อินช่วย

นาง อำนวย เถรวัตร์

นางสาว กมลวรรณ แก้วแดง

นางสาว จริยา แก้วแดง

นาง ชุติมา มาระเนตร

นางสาว จุฑามาศ วงศ์อาสา

ปีการศึกษา ๒๕๔๔
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือส้มในงาน ๑๐๐ ปี เมืองธัญบุรี

รายการ

การแข่งขันเรือส้มประเภทบุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี