เกียรติประวัติบุคลากร

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายการ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูฑีฆภัส สนธินุช ครูผู้สอนดนตรีโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ พุทธศักราช 2563 ด้านศิลปะ สาขาดุริยางคศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับครูจารุวัตร อินอ่อน ครูผู้สอนในวิชาดนตรี ของโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 9 ในวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 9) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 4) ประจำปี พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครั้งนี้

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัล นักบริหารการศึกษาดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ-สกุล

ดร.ธิติ ศรีมาทา

รางวัล ผู้บริหารและครูดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563
ในงานเชิดชูเกียรติรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี

ชื่อ-สกุล

รองผู้อำนวยการ ดร.ธิติ ศรีมาทา

ครูจิรวรรณ ผ่อนจัตุรัส

ครูอมรรัตน์ สุภาว์

ครูวิลาวัลย์ กุลบุตร

ครูเนตรดาว นาเครือ

ครูนิสรา งามดี

ครูณัฐนันท์ โพธิ์ไขย์

ครูแก้วประกรณ์ ศรีสุราช

ครูขนิษฐา สิงห์การ

ครูปฐมาวดี ศรีพัฒนา

ครูบุษราภรณ์ แสงประไพ

รายชื่อครูฝึกซ้อมนักเรียนจนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ

ครูฝึกซ้อมแข่งขัน

รายการแข่งขัน

เหรียญ

Ms. Czarisse Andarea Santos

Multi skills (Special Program) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

Mr. Danny Tony Asamoah

Spelling bee (Standard Program) ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

Spelling bee (Standard Program) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

เงิน

Ms. Allen Kei Rollon

Story telling (Special Program) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

Story telling (Standard Program) ม.๑-ม.๓(ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

ทอง

Ms. Meriane Catherine Laganao

Multi skills (Special Program) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

Ms. Allen Kei Rollon

Spelling bee (Standard Program) ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

Ms. Meriane Catherine Laganao

Story telling (Standard Program) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

Ms. Jing Huang

Chinese Speech contest (Standard program) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

เงิน

Mr. Guanliang Shen

Chinese Speech contest (Standard program) ม.๑-ม.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

เงิน

Mr. John Green

นางสาวบุษราภรณ์ แสงประไพ

Impromptu Speech (Standard Program) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

Impromptu Speech (Special Program) ป.๔-ป.๖(ทักษะวิชาการเอกชน)

เงิน

ทองแดง

Mr. Cesar Jr. Mabini Santos

Spelling bee (Special Program) ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

Spelling bee (Special Program) ป.๔-ป.๖(ทักษะวิชาการเอกชน)

ทองแดง

ทองแดง

Ms. Kathrine Alviar

Impromptu Speech (Special Program) ป.๑-ป.๓(ทักษะวิชาการเอกชน)

ทองแดง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพิมล ยางเยี่ยม

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล(ทักษะวิชาการเอกชน)

เงิน

นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีตั้ง

แกะสลักผลไม้(ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

นางสาวจริยา แก้วแดง

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖(ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

เงิน

นางสาวอัญชิสา เหมือนนาท

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

เงิน

ทอง

นางสาวนวรัตน์ พลดงนอก

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

ทอง

ทองแดง

ทองแดง

เงิน

ทองแดง

นางสาวสุนิสา จัตตมาศ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๑-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๑-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

ทอง

เงิน

นางวิลาวัลย์ กุลบุตร

การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

นางสาวณัฐนันท์ โพธิ์ไขย์

การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

สวดมนต์แปล (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

เงิน

ทองแดง

ทองแดง

นางสาวพิมพกานต์ ศรีสร้อย

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

ทอง

เงิน

ทอง

ทอง

นางสาวหทัยรัตน์ นิยม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

เงิน

เงิน

นางสาวอมรรัตน์ สุภาว์

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

เงิน

นางสาวปฐมาวดี ศรีพัฒนา

นางสาวณัฐชยา ยุทธสารเสนีย์

การปั้นดินน้ำมัน (ทักษะวิชาการเอกชน)

การปั้นดินน้ำมัน (ทักษะวิชาการสพฐ.)

ทอง

ทองแดง

นางสาวรัชฎาภรณ์ ลืมตัว

นางสาวกัญญา จันทะวงษ์

การแข่งขันประกอบอาหาร (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

นางสาวจงรักษ์ ช้างเที่ยง

มารยาทไทย (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

นางสาววิภาลักษณ์ ลาวงศ์เกิด

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (ทักษะวิชาการเอกชน)

เงิน

นางสาวสมหญิง สารภาพ

นางสาวจิราพัชร พิสงาม

การแข่งกายบริหาร (ทักษะวิชาการเอกชน)

เงิน

นางสาวรัชนก กระถินไทย

นางสาวชลาลัย แก้วทรัพย์

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย (ทักษะวิชาการสพฐ.)

เงิน

เงิน

นางสาวปาริก้า ก้อนนาเรียง

การประกวดร้องเพลง (ทักษะวิชาการเอกชน)

เงิน

นางสาวปรารถนา แช่มช้อย

การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ (ทักษะวิชาการเอกชน)

เงิน

นางสาววราภรณ์ กลีบมงกฏ

นางสาววิภาลักษณ์ ลาวงศ์เกิด

การประกวดโครงงาน (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทองแดง

นางสาวนิสรา งามดี

การวาดภาพระบายสีเทียน (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทองแดง

นายจารุวัตร อินอ่อน

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทอง

ทองแดง

ทองแดง

นางสาวสริตา ลีปรีชา

ท่องอาขยาน-ทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

ท่องอาขยาน-ทำนองเสนาะ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

ทอง

เงิน

ทองแดง

ทอง

ทองแดง

นางรัชนี ไชยวรรณ์

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

ทอง

เงิน

เงิน

ทองแดง

นางสาวอภิญญา บุญคุ้ม

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

เงิน

เงิน

เงิน

ทองแดง

ทองแดง

เงิน

ครูสุพรรษา สินชัย

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันเวทคณิต ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

ทองแดง

ทองแดง

ครูมาริษา ศรีวิชัย

ครูวิลาณี ศรีสังเกตุ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.๔-ป.๖ ( เรื่อง tessellation สร้างได้ ) (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

เงิน

เงิน

ครูแก้วประกรณ์ ศรีสุราช

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

เงิน

ทองแดง

นางสาวกฤษณา โสนนิล

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

นางสาวขนิษฐา สิงห์การ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

เงิน

ทองแดง

ทองแดง

นายสนธยา แสนกล้า

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๑-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

เงิน

ทองแดง

เงิน

นางสาวสุดารัตน์ สินชัย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖

เงิน

เงิน

เงิน

นายอภิศักดิ์ ไสวงาม

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการเอกชน)

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

เงิน

ทองแดง

ทองแดง

นายณัฐพงษ์ อัครวุฒิพงษ์กุล

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาป.๑-ป.๖ (ทักษะวิชาการสพฐ.)

ทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

รายละเอียด

บุคคลากรครูได้รับรางวัล 19 คน

ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ ได้รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน

ชื่อ-สกุล

ผู้อำนวยการ ดร.ธนพร ศรีมาทา

ครู วราภรณ์ กลีบมงกฎ

ครู รัชฎาภรณ์ ลืมตัว

ครู วิไลลักษณ์ อยู่โต

ครู วาทิน แสงแก้ว

ครู กฤษณา โสนนิล

ครู รัชนก กระถินไทย

ครู วีระยา จันทร์อุ่น

ครู รัชนี ไชยวรรณ์

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นาง รัชนี ไชยวรรณ์

นางสาว จุฑามาศ วงศ์อาสา

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นางสาว พิมพกานต์ ศรีสร้อย

นาง รัฐพร ศิลปชัย

นางสาว วิภาลักษณ์ ลาวงศ์เกิด

นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่โต

นางสาว วริศรา แฝงสีดา

๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฎ

นาง รัชนี ไชยวรรณ์

นางสาว รัชฎาภรณ์ ลืมตัว

นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่โต

นางสาว วาทิน แสงแก้ว

นางสาว กฤษณา โสนนิล

นางสาว รัชนก กระถินไทย

นาง วีระยา จันทร์อุ่น

ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฎ

นาง รัชนี ไชยวรรณ์

นางสาว รัชฎาภรณ์ ลืมตัว

นางสาว จีรวรรณ์ บัวรอด

บุคลากรโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล

ครู พรนลัท พลเสนา

ครู พัชรมัย เกษรบัว

ครู ยุพา มุขอ่อน

ครู รัฐพร ศิลปชัย

ครู วรินทร์ทิพย์ เหล็กเมฆ

ครู สมหญิง ภารพ

ครู สุวิษา ทองสุข

บุคลากรโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้รับรางวัล ครูดีศรีธัญญะ

ชื่อ-สกุล

ครู รัชนี ไชยวรรณ์

ครู วีระยา จันทร์อุ่น

ครู จีรรวรรณ์ บัวรอด

บุคลากรในโรงเรียน รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

ครู วาทิน แสงแก้ว

ครู เนตรดาว นาเครือ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นางสาว วาทิน แสงแก้ว

นางสาว เนตรดาว นาเครือ

หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล

นางสาว พรนลัท พลเสนา

นางสาว พัชรมัย เกษรบัว

นางสาว ยุพา มุขอ่อน

นาง รัฐพร ศิลปะชัย

นางสาว วรินทร์ทิพย์ เหล็กเมฆ

นาง สมหญิง ภารพ

นางสาว สุวิษา ทองสุข

ครูดีศรีธัญญะ

ชื่อ-สกุล

นาง วีระยา จันทร์อุ่น

นาง รัชนี ไชยวรรณ์

นางสาว จีรวรรณ์ บัวรอด

ครูผู้ฝึกสอนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง ๕ กลุ่มสาระ ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทำให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

ชื่อ-สกุล

นางสาว กฤษณา โสนนิล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาว สุพรรณษา สินชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาว กัลยารัตน์ ชัยเดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นางสาว วิลาวัลย์ กุลบุตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นาง รัชนี ไชยวรรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นาง ทองหล่อ สังข์เลิศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นางสาว รัชนก กระถินไทย

นางสาว รัชฏาภรณ์ ลืมตัว

นางสาว กฤษณา โสนนิล

หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล

นาง ทองหล่อ สังข์เลิศ

นางสาว อรวรรณ ใบเข็ม

นาง วีระยา จันทร์อุ่น

นางสาว จงรักษ์ ช้างเที่ยง

นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่โต

นางสาว วิภาลักษณ์ ลาวงศ์เกิด

นางสาว เนตรดาว นาเครือ

นาย อัมรินทร์ ภางาม

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทำให้มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงขึ้นร้อยละ ๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ชื่อ-สกุล

นางสาว ธนพรรณ จุธาขันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาว มยุรี กลั้วพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาว กฤษณา โสนนิล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาว กัลยารัตน์ ชัยเดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ว่าที่ร้อยตรี เบญพล ปลอดดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ

นางสาว นิตยา ขันเดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

นาย จารุวัตร อินอ่อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาว สุนิตา จูประวัติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล

นางสาว จุฑามาศ วงศ์อาสา

นางสาว กมลวรรณ แก้วแดง

นางสาว จริยา แก้วแดง

นาง รัชนี ไชยวรรณ

นาง ชุติมา มาระเนตร

นางสาว มยุรี กลั้วพงษ์

นางสาว วาทิน แสงแก้ว

นางสาว รัชนก กระถินไทย

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทำให้มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงขึ้นร้อยละ ๓

ชื่อ-สกุล

นางสาว มยุรี กลั้วพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาว อารีวัน น๊อตติ้งแฮม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาว นิตยา ขันเดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

นาย อัมรินทร์ ภางาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาว ปนิดา สุขยิ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฎ

นางสาว จีรวรรณ์ บัวรอด

หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฎ

นางสาว พิมพกานต์ ศรีสร้อย

นางสาว กฤษณา โสนนิล

นางสาว วริศรา แฝงสีดา

นางสาว ธนพรรณ จุธาขันธ์

นางสาว รัชฎาภรณ์ ลืมตัว

นางสาว จีรวรรณ์ บัวรอด

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทำให้มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงขึ้นร้อยละ ๓

ชื่อ-สกุล

นางสาว มยุรี กลั้วพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาว อารีวัน น๊อตติ้งแฮม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาว นิตยา ขันเดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

นาย อัมรินทร์ ภางาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาว ปนิดา สุขยิ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ

นางสาว กฤษณา โสนนิล

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นางสาว ธนพรรณ จุธาขันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นางสาว จีรวรรณ์ บัวรอด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ครูสอนดี ระดับจังหวัดจังหวัดปทุมธานี

ชื่อ-สกุล

นางสาว กฤษณา โสนนิล

บุคลากรโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้รับรางวัล ครูดีศรีธัญญะ

ชื่อ-สกุล

ครู ทองหล่อ สังข์เลิศ

ครู กมลวรรณ แก้วแดง

ครู ชุติมา มาระเนตร

ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ครูสอนดี ระดับประเทศ

ชื่อ-สกุล

นางสาว กฤษณา โสนนิล

ครูดีศรีธัญญะ

ชื่อ-สกุล

นาง ทองหล่อ สังข์เลิศ

นางสาว กมลวรรณ แก้วแดง

นาง ชุติมา มาระเนตร

ปีการศึกษา ๒๕๕๒
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นาง วีระยา จันทร์อุ่น

ครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฏ

นางสาว จุฑามาศ วงศ์อาสา

นางสาว จริยา แก้วแดง

นางสาว กฤษณา โสนนิล

ครูดีศรีธัญญะ

ชื่อ-สกุล

นางสาว วราภรณ์ กลีบมงกฏ

นางสาว จุฑามาศ วงศ์อาสา

ปีการศึกษา ๒๕๕๑
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ-สกุล

นาง ทองหล่อ สังข์เลิศ

นางสาว กัลยา อินช่วย

นาง อำนวย เถรวัตร์

นางสาว กมลวรรณ แก้วแดง

นางสาว จริยา แก้วแดง

นาง ชุติมา มาระเนตร

นางสาว จุฑามาศ วงศ์อาสา

ปีการศึกษา ๒๕๔๔
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือส้มในงาน ๑๐๐ ปี เมืองธัญบุรี

รายการ

การแข่งขันเรือส้มประเภทบุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี