เกียรติประวัตินักเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
AEC TOP AWARD

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลแห่งความเป็นผู้นำและยุวทูต ด้านการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการทำความดีสาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น

กิจกรรมประกวดการเล่านิทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (ประเภทเดี่ยวและประเภททีม)

การแข่งขันสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ

รางวัลที่ได้รับ

จำนวน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

๓ รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

๒ รางวัล

การแข่งขันฟุตซอลรังสิตคัพครั้งที่ ๑๓

รางวัลที่ได้รับ

จำนวน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓

๒ รางวัล

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘

รางวัลที่ได้รับ

จำนวน

รางวัลเหรียญทอง

๑๕ รางวัล

รางวัลเหรียญเงิน

๑๗ รางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง

๗ รางวัล

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

รางวัลที่ได้รับ

จำนวน

รางวัลเหรียญทอง

๓๗ รางวัล

รางวัลเหรียญเงิน

๓๘ รางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง

๒๐ รางวัล

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน A-mat

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยภาพ คณิตสาสตร์ ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพ คณิตสาสตร์ ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.๔- ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคัดลายมือ ป.๔- ป.๖

เหรียญทอง

วรรณกรรมวิจารณ์ ป.๑-ป.๓

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒

วรรณกรรมวิจารณ์ ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

พินิจวรรณคดี ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

พินิจวรรณคดี ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

เขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

เรียงความ ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

ท่องอาขยาน ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

ท่องอาขยาน ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

ต่อคำศัพท์ ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดมรรยาทไทย ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดสวดมนต์แปลไทย

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Multi Skills competition ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเล่านิทาน Story telling ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.๑-ม.๓

เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันศิลปะ-ดนตรี ฆ้องวงใหญ่ ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.๑-ม.๓

เหรียญทองชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

เหรียญเงิน

สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ระดับชาติ)

การแข่งขันสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคณิตคิดเร็วทีม

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันคณิตคิดเร็วเดี่ยว

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันคณิตคิดเร็วเดี่ยว

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันคณิตคิดเร็วทีม

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันคณิตคิดเร็วทีม

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ ๑๓ (ระดับจังหวัด)

ฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ ๑๓

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๓

การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับภาค)

การแข่งขัน

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดสวดมนต์แปลไทย
ระดับชั้น ป.๑ -ม.๓

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Multi Skills Competition
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพละเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับภาค)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ Skit
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz หลักสูตรสามัญ

เหรียญทอง

การแข่งขัน Story Telling
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรพิเศษ

เหรียญทอง

ภาษาจีน ( ประเภท การเขียนพู่กันจีน )
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการเขียนพู่กันจีน
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ หลักสูตรสามัญ

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดภาษาจีน หลักสูตรสามัญ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ หลักสูตรสามัญ

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรพิเศษ

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Spelling Bee
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ หลักสูตรสามัญ

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ หลักสูตรสามัญ

เหรียญทองแดง

การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ หลักสูตรพิเศษ

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวPISA
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันสวดมนต์แปล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพละเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การจัดสวนถาด แบบแห้ง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการจัดแจกันทรงเตี้ย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเดาะลูกปิงปอง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเดาะลูกปิงปอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันสมุดเล่มเล็ก
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันสมุดเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

ผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

เหรียญทอง

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

เหรียญทอง

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยการปะติ

เหรียญทอง

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันร้องเพลงสากล (หญิง)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันร้องเพลงสากล (ชาย)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดโครงงาน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันประกอบอาหาร
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขัน การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันกายบริหาร
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ

การแข่งขันคณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

คะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

โล่เกียรติยศ

คะแนน NT ได้คะแนนเต็ม ด้านภาษาและด้านเหตุผล

เหรียญทอง

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ในการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ (ASMO)

เหรียญทอง

การแข่งขันคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหา

ชนะเลิศอันดับ ๓

การแข่งขันคณิตคิดเร็วประเภททีม

รองชนะเลิศอันดับ ๓

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว

ชนะเลิศอันดับ ๔

การแข่งขันคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหา

ชนะเลิศอันดับ ๔

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว

ชนะเลิศอันดับ ๔

การแข่งขัน A chieved gold winner award of grade ๒

รางวัล A chieved gold winner award of grade ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวPISA ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

รองชนะเลิศอันดับ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง อันดับ ๓

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง อันดับ ๒

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน อันดับ ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง ชนะเลิศ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับชั้น ปฐมวัย

เหรียญทองแดง

การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้น ปฐมวัย

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับภาค)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้น ปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ ภาพ
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง อันดับ ๒

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง อันดับ ๓

การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันโครงการ (Project Approach)
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันประกอบอาหาร
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

๔๑ ปี ราชมงคลธัญบุรี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับอนุบาล

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันนักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๕

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับอนุบาล

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน Spelling Bee
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทอง

การแข่งขัน Spelling Bee
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทอง

การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ Skit
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทอง

การแข่งขัน Story Telling
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทอง

การแข่งขัน Impromptu speech
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทอง

การแข่งขัน Impromptu speech
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญเงิน

การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ Skit
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Story Telling
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญเงิน

การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขัน Multi Skills Competition
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทองแดง

การแข่งขัน Story Telling
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

๔๑ ปี ราชมงคลธัญบุรี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน Spelling Bee
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง

เหรียญทอง

การแข่งขันการตำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

เหรียญเงิน

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันจัดแจกันทรงเตี้ย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกปิงปอง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกปิงปอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันเตะบอลเข้าโกล์หนู
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการผูกเงื่อน ทรงตัว โยนบอล
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ ๙

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรังสิตคิงคัพ ครั้งที่ ๙ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๓

การแข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

มารยาทยอดเยี่ยม

การแข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

ชนะเลิศ

การแข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

ชนะเลิศ

กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศครั้งที่ ๔๕

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับอนุบาล

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับประถมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับมัธยมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันไมโลฟุตซอลแชมป์เปี้ยน ๒๐๑๖

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันไมโลฟุตซอลแชมป์เปี้ยน รุ่นอายุ ๗-๘ ปี

เหรียญเงิน

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายพระนารายณ์มหาราช

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

นักกีฬาว่ายน้ำดีเด่น

ลำดับที่ ๓

นักกีฬาเทควันโดสายแดง

ถ้วยรางวัล

นักกีฬาฟุตบอลของสโมสร OAZ

ถ้วยรางวัล

นักกีฬาว่ายน้ำของสโมสรทหารอากาศ

ถ้วยรางวัล

นักกีฬาฟุตบอลของอะคาเดมี่ คิกสตาร์ท

ถ้วยรางวัล

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานประเภทที่ ๒ บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขัน A-MATH
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันสวดมนต์แปล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเครื่องร่อน “ประเภทร่อนไกล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้น ปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับชั้น ปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน “Skit”
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN Quiz)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงละครสั้นจีน

เหรียญทอง

การแข่งขันการเขียนพู่กันจีน
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การเล่านิทาน Story Telling
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขัน “Skit”
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทสามัญ

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขัน ตำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

เหรียญทอง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก
ระดับชั้น
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

เหรียญทอง

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเดาะลูกปิงปอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเตะบอลเข้าโกล์หนู
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ ๙

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ ๘

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ประเภททดลอง”
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ประเภททดลอง”
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ประเภทสิ่งประดิษฐ์”
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ประเภทสิ่งประดิษฐ์”
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขัน SUDOKU
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการแข่งขัน เอแม็ท
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแข่งขัน เอแม็ท
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ (Mate Box)

ชนะเลิศ

โครงการ Asia Science MatticsOlymiad

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน โครงการ Asia Science MatticsOlymiad

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการแข่งขันประกอบอาหาร

เหรียญทอง

การแข่งขันการแข่งขันกายบริหาร

เหรียญทอง

การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ ภาพ

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแข่งขันโครงการ (Project Approach)

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

เหรียญเงิน

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ลอยกระทงเทศบาลนครรังสิต

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดหนูน้อยนพมาศเทศบาลนครรังสิต

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การเล่านิทานธรรมะ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การเล่านิทานธรรมะ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันนักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๒

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับอนุบาล

รองชนะเลิศอันดับ ๒

อนุบาลเกมส์ ครั้งที่ ๙

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับอนุบาล

รองชนะเลิศอันดับ ๒

คะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

โล่เกียรติยศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ

การแข่งขันทางวิชาการ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานๆชาติ ( รอบระดับประเทศ ) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษ ระดับปฐมวัย

เหรียญทอง

การเล่านิทานประกอบสื่อ

เหรียญทองแดง

การปั้นดินน้ำมัน

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันปติมากรรมนูนสูง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การทำของหวาน (ขนมไทย)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแต่งคำคม

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่อง สบู่เอนกประสงค์ สูตรสมุนไพรธรรมชาติ จากวัสดุเหลือใช้
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.4-ป.6

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.) ประเภทนักเรียน

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันยืนขว้างลูกเทนนิส

เหรียญทอง

การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

เหรียญเงิน

การแข่งขันกายบริหารแอโรบิค (ทีม ๑๕ คน) ประถมศึกษา

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันร้องเพลงสากล

เหรียญทอง

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันปะติมากรรมนูนสูง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันวาดภาพระบายสีบนกำแพงรั้ว

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันวาดภาพระบายสีบนกำแพงรั้ว

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การทำของหวาน (ขนมไทย)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันหนังสืออิเล็คทรอนิค (E-book)

เหรียญเงิน

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.1-ป.3

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การเล่านิทาน
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Asean Quiz

เหรียญทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ

O-NET

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

เหรียญทองแดง

ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ร้อยละ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันกีฬามหานครเกมส์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด

เหรียญทอง

การแข่งขัน AU TAEKWONDO CHEMPIONSHIP

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด

เหรียญทอง

การแข่งขัน AU TAEKWONDO CHEMPIONSHIP

เหรียญทอง

การแข่งขัน PRO-TAEKWONDO GHNERATION 1

เหรียญทอง

โอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๐

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด

เหรียญทอง

การแข่งขันว่ายน้ำนักเรียนนักศึกษาต้านยาเสพติดครั้งที่ ๑

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันว่ายกบ ๑๐๐ เมตร

เหรียญทองแดง

การแข่งขันว่ายฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร

เหรียญทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๔
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

GH Bank Thailand Junior Taekwondo Championship 2011

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด

ชนะเลิศ อันดับ ๑

โอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๙

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด  Kyoruki ยุวชนชาย รุ่น B (๒๐-๒๒ ก.ก.) มือเก่า

ชนะเลิศ อันดับ ๑

Thammasat Taekwondo Open Championship 1

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด Kyoruki ยุวชนชาย รุ่น B (๒๐-๒๒ ก.ก.) มือเก่า

ชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันกีฬาเทควันโด Kyoruki ยุวชนชาย รุ่น A (๒๐-๒๒ ก.ก.) มือเก่า

ชนะเลิศ อันดับ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์
ระดับชั้น ป.๑–ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันคัดลายมือ
ระดับชั้น ป.๑–ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๑–ม..๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันเขียนเรียงความ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันท่องอาขยาน
ระดับชั้น ป.๑–ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Paintbrush
ระดับชั้น ป.๑–ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเทควันโด

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

เหรียญทอง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดการขับร้องเพลงชาติระดับจังหวัด (ระดับประถมศึกษา)

ชมเชยอันดับ 1

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (ระดับเขต)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดการขับร้องเพลงชาติระดับอำเภอ (ระดับประถมศึกษา)

ชนะเลิศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๒
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการอ่านร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Pop Up ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ – ๔

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Paint บนวินโดว์ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

เหรียญทอง

การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้

เหรียญทอง

การแข่งขันการเขียน Home Page โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ ๑ - ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๑ - ๒

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน Spelling Bee

เหรียญทอง

การแข่งขันละครสั้น

เหรียญเงิน

การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ

เหรียญเงิน

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันนาฏศิลป์รำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะดนตรีไทย เดี่ยวซออู้ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะศิลปะ วาดภาพแรเงา ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะศิลปะ วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะดนตรีสากล โฟลด์ซอง ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขัน Ray Up บาสเกตบอล

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน ประเภทเกม ๒๔ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

ปีการศึกษา ๒๕๕๑
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้นหุ่นนิ่ง

เหรียญทอง

การวาดภาพลายเส้น

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การเล่านิทานประเภทบุคคล

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดการขับร้องเพลงชาติระดับจังหวัด (ระดับประถมศึกษา)

ชมเชยอันดับ 1

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Open House ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

เหรียญทอง

การคัดลายมือแบบหัวกลมมน

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์

เหรียญเงิน

การคัดลายมือแบบอาลักษณ์

เหรียญทองแดง

แข่งขันสะกดคำ

เหรียญทองแดง

การอ่านทำนองเสนาะ

เหรียญทองแดง

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

เหรียญทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๐
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๘ (ระดับภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การวาดภาพลายเส้น ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๘ (ระดับภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๘ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการเล่าเรื่อง ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการตอบปัญหา ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแสดงละคร ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการเล่าเรื่อง ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๘ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้นหุ่นนิ่ง

เหรียญทอง

การเล่านิทานประเภทบุคคล

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการประดิษฐ์ของตกแต่ง ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของตกแต่ง ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันงานใบตอง ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการจัดแจกันทรงเตี้ย ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเดี่ยวขิม ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันอังกะลุงวงเล็ก ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดี่ยวขิม ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดถาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาเมืองปทุม ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิก ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการคัดไทย (หัวกลม) ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันการคัดไทย (หัวกลม) ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการคัดไทย (หัวกลม) ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

การแข่งขันการคัดไทย (อาลักษณ์) ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

การแข่งขันการคัดไทย (อาลักษณ์) ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันการคัดไทย (อาลักษณ์) ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเล่านิทาน ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเปิดพจนานุกรม ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคณิตศิลป์ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการปั้นแป้งโด อ.๒

เหรียญทอง

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี อ.๒

เหรียญทอง

การแข่งขันการปั้นแป้งโด อ.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเล่าเรื่องจากภาพ อ.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเล่าเรื่องจากภาพ อ.๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกายบริหาร อ.๑ – อ.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเกมการศึกษา อ.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการประกอบอาหาร อ.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี อ.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการต่อบล็อก อ.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการประดิษฐ์เศษวัสดุ อ.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการระบายสี อ.๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการฉีกปะ อ.๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการต่อบล็อก อ.๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง/ไทยสากล อ.๓

เหรียญทองแดง

แข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Open House ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

รักการอ่าน

การอ่านยอดเยี่ยม

การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาไทย

ชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

ชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันศิลปะการผูกผ้า ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

การแข่งขันศิลปะการผูกผ้า ช่วงชั้นที่ ๓

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันนักอ่านมาราธอนชิงถ้วยพระราชทาน พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

นักอ่านมาราธอน

ชนะเลิศรอบแรก

ปีการศึกษา ๒๕๔๙
การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคัดลายมือ ภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๓-ป.๔

เหรียญทองแดง

การแข่งขันคัดลายมือ ภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอังกะลุง ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันเดี่ยวขิม ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันคณิตศิลป์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ

เหรียญทอง

การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุย่อยสลายยาก ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุย่อยสลายยาก ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของตกแต่ง ช่วงชั้นที่ ๑

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันการประดิษฐ์ของตกแต่ง ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันจัดแจกันทรงเตี้ย ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

การแข่งขันงานพับกระดาษ ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ
ระดับชั้น ม.๑ –ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันประกวดโครงงาน ระดับ อ.๑-อ.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ อ.๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันฉีกปะ ระดับ อ.๑-อ.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันต่อบล็อก

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๒

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ช่วงชั้นที่ ๓

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

งานของดีเมืองปทุมธานี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เรื่องเมืองปทุมธานี ช่วงชั้นที่ ๓

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๔๘
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแสดงละครภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่ ๒

ชนะเลิศ

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันกีฬามหานครเกมส์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด อายุไม่เกิน ๑๒ ปี

ชนะเลิศ

ปีการศึกษา ๒๕๔๗
การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๒

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาท ระดับมัธยมศึกษา

เหรียญทอง

การเล่านิทาน
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสังคม ระดับมัธยมศึกษา

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

โครงการรู้ซึ้งถึงพระคุณแม่

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหา

ชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๒

เหรียญทอง

การอ่านแสดงความสามารถ
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญทอง

การเขียนเรื่องจากภาพ
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันแต่งกลอนแปด
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุย่อยสลายยาก
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษา

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

กลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)

ชนะเลิศอันดับ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๔๖
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันตอบปัญหา “โครงการรู้ซึ้งถึงพระคุณแม่”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(คลอง ๖)

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ตอบปัญหา “โครงการรู้ซึ้งถึงพระคุณแม่”

ชนะเลิศอันดับที่ ๒

คัดลายมือ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒

เหรียญทอง

อ่านแสดงความสามารถ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

เหรียญทอง

การเล่านิทาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

เหรียญทอง

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุย่อยสลายยาก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

เหรียญทอง

ปีการศึกษา ๒๕๔๕
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อต้านยาเสพติดณ วัดธรรมสุขใจ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ชนะเลิศอันดับที่ ๑

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุย่อยสลายยาก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ชนะเลิศ

การประดิษฐ์งานกระดาษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

ชนะเลิศ

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุย่อยสลายยาก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

ชนะเลิศ

ปีการศึกษา ๒๕๔๔
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

งานทำบุญคล้ายวันเกิดพระครูพิศาลธรรมานุวัตร และมอบทุนการศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ประกวดร้องเพลงสร้างสรรค์ ต่อต้านยาเสพติด

ชนะเลิศอันดับ ๒