เกียรติประวัตินักเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายการ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

ได้แสดงความสามารถในคอนเสิร์ตดนตรีไทยการกุศล "โดยเยาวชนบ้านเก่งขิม"

เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ช่วงมณีโชติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครู พรกนก แซ่ว่าง

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 6 ปี การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)

เด็กหญิงธมนณัฏฐ หลักคง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1B

ครู สริตา ลีปรีชา

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)

เด็กชาย อัครวิทย์ พุทธรังสี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1B

ครู สริตา ลีปรีชา

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 6 ปี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

เด็กหญิง ณัชกมล ภักดีคำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1A

ครู อมรรัตน์ สุภาว์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 6 ปี (พร้อมถ้วยรางวัล) การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

เด็กหญิง ณฤดี เปรมศรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1B

ครู สริตา ลีปรีชา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับภาค จากท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรายการ Thailand Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2020 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

เด็กชาย ภูวเดช แข็งการขาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1A

ครู กฤษณา โสนนิล

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชน

ครูผู้ฝึกสอน ครูพรพิมล ยางเยี่ยม และครูณัฐพงษ์ อัครวุฒิพงษ์กุล

และขอขอบคุณครู กฤษณา โสนนิล หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลในครั้งนี้

เด็กชาย วีรเดช ศรีวิลัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครู อภิศักดิ์ ไสวงาม

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับภาคที่จังหวัดสมุทรปราการ

ฝึกซ้อมโดย ครู วิลาวัลย์ กุลบุตร

และขอขอบคุณครู กฤษณา โสนนิล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

เด็กชาย จารุกิตติ์ กาลจักร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงบารดา ใสเย็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครู สุนิสา จัตตมาศ

ครู อภิญญา บุญคุ้ม

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ป.4-ป.6 การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับภาค จังหวัดสมุทรปราการ

ฝึกซ้อมโดย ครูฐิตาภรณ์ ศรีตั้ง

และขอขอบคุณครู กฤษณา โสนนิล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

เด็กหญิง กิ่งกาจน์ แซ่ย่าง

เด็กหญิง สรสวรรณ เชี่ยวปัญญานันท์

เด็กหญิง สุพิชชา กุลสมบัติศิริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครู อัญชิสา เหมือนนาท

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Story telling (ม.1-ม.3) การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับภาคที่จังหวัดสมุทรปราการ

ฝึกซ้อมโดย Teacher Allen Kei Rollon

และขอขอบคุณครู กฤษณา โสนนิล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

เด็กชาย นเรศชัย โคละทัต

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครู อภิศักดิ์ ไสวงาม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันวันโด

เด็กชาย ณัฐภัทร พุทธรังษี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครู สุภาพร เอี่ยมศรี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอล

เด็กชาย จีระพัฒน์ พรมมา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูวิราณี สังเกตกิจ

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตคิดเร็วและจินตคณิตรุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี

เด็กหญิง ณัชกมล ภักดีคำ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

ครู สมหญิง ภารพ

ได้รับรางวัลแข่งขันว่ายน้ำรายการ Bangkok Mini Championship 2019

เด็กหญิง ชลธิชา ประพฤติ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

ครู สมหญิง ภารพ

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตคิดเร็วและจินตคณิตรุ่นมือใหม่หัดปัดอายุไม่เกิน 7 ปี

- ได้รับรางวัลแข่งขันว่ายน้ำรายการ Bangkok Mini Championship 2019

เด็กชาย ธนกร แก้วคูณ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

ครู สมหญิง ภารพ

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตคิดเร็วและจินตคณิตรุ่นมือใหม่หัดปัดอายุไม่เกิน 7 ปี

เด็กหญิง ธมนณัฏฐ หลักคง

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

ครู วราภรณ์ กลีบมงกฎ

- ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำวันธรรมศาสตร์ครั้งที่ 2

- ได้รับรางวัลแข่งขันว่ายน้ำรายการ Bangkok mini Championship 2019

- ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำรายการ S.G. Championship 2019

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตคิดเร็วและจินตคณิตรุ่นมือใหม่หัดปัดอายุไม่เกิน 7 ปี

เด็กหญิง ปริยาภร โคตะมะ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑

ครู วราภรณ์ กลีบมงกฎ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์ประเทศไทย

เด็กชาย ภคภพ ภคเลิศพาณิชย์

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 A

ครู รัชฎาภรณ์ ลืมตัว

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะหัตกรรมครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ ๗-๑๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กชายฉันชนก บัวผัน

เด็กชายณัฐวัตร ทำดี

เด็กชายศรุตาวิชญ์ อำพิน

นางสาววิลาณี สังเกตกิจ

นางสาวมาริษา ศรีวิชัย

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓

ทองแดง

เด็กชายชนัต สร้อยเสนา

นางสาวแก้วประกรณ์ ศรีสุราช

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เงิน

เด็กหญิงชิชฌา แก้วกวินภพ

เด็กหญิงณภาภัช คนึงเพียร

เด็กหญิงปทิตตา กานต์นิติกร

นางสาวรัชนก กระถินไทย

นางสาวชลาลัย แก้วทรัพย์

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ทองแดง

เด็กหญิงสุณัฏฐา อัคคีโรจน์

เด็กชายสุรวิชญ์ สุภารัตน์

เด็กชายไกรวิชญ์ สุขสมศรี

นางสาวปฐมาวดี ศรีพัฒนา

นางสาวณัฐชยา ยุทธสารเสนีย์

ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓

ทอง

เด็กหญิงแสงสุนีย์ คชพันธ์

นางสาวสริตา ลีปรีชา

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กหญิงกชกร พรมพันธ์ใจ

เด็กหญิงเปรมประภา กันใจ

นางสาวอภิญญา บุญคุ้ม

นางสาวพรรษสวัสติ์ ทองมงคล

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓

เงิน

เด็กหญิงบัณฑิตา สุนทรเกต

นางรัชนี ไชยวรรณ์

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓

ทองแดง

เด็กหญิงวรินธิ์ธร กล่ำคำ

นางรัชนี ไชยวรรณ์

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖

ทองแดง

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สวัสดี

นางสาวพรรษสวัสติ์ ทองมงคล

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖

ทองแดง

เด็กชายลภัส ระยับศรี

นางสาวสริตา ลีปรีชา

วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กหญิงกมลชนก อินเรือน

เด็กหญิงณัฐิยา เหล็กสา

เด็กหญิงพิมพ์พิมล ชูนิกร

นางสาวสุดารัตน์ สินชัย

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๑-ป.๖

เงิน

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิตติธรโสภณ

เด็กหญิงกันต์ธินัดดา วชิรเพียรสุภาพ

นายสนธยา แสนกล้า

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖

ทองแดง

เด็กหญิงจิดาภา สมบูรณ์

เด็กหญิงนภัสสร ยามพวา

เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ชื่นใจ

นางสาวขนิษฐา สิงห์การ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖

ทองแดง

เด็กหญิงชาคริยา ช้ำเกตุ

เด็กหญิงนภัทร กุลรกัมพุสิริ

เด็กหญิงอิงฟ้า วารีกุล

นางสาวกฤษณา โสนนิล

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.๔-ป.๖

ทองแดง

เด็กหญิงจิรัชญา เอี่ยมละออ

เด็กหญิงชยานันท์ วิจิตต์โภคิน

นายอภิศักดิ์ ไสวงาม

สุขศีกษาและพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาป.๑-ป.๖

ทองแดง

เด็กหญิงปุณยวีร์ ถนอมสุข

เด็กหญิงศุภิสรา ธัญญะวานิช

นายณัฐพงษ์ อัครวุฒิพงษ์กุล

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖

ทอง

เด็กชายจารุกิตติ์ กาลจักร

เด็กหญิงบารดา ใสเย็น

นางวิลาวัลย์ กุลบุตร

นางสาวอมรรัตน์ สุภาว์

การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓

ทอง

เด็กชายกฤตพล พงษ์หนู

เด็กหญิงนรี เหลืองเจริญลาภ

นางวิลาวัลย์ กุลบุตร

นางสาวอมรรัตน์ สุภาว์

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓

ทอง

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย นันทเสน

นางสาวพิมพกานต์ ศรีสร้อย

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖

ทอง

เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสงอ่อน

นางสาวพิมพกานต์ ศรีสร้อย

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑-ป.๓

เงิน

เด็กหญิงชญาภา จารีมุข

เด็กหญิงญามิณ พรหมดีราช

เด็กหญิงนันทพรรณ สารีบุตร

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ดิษฐเจริญ

เด็กหญิงพรนภา อบอุ่น

นางสาวอมรรัตน์ สุภาว์

นางสาวณัฐนันท์ โพธิ์ไขย์

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กชายณภัทร โสมสุข

เด็กชายธนัท ผอนนอก

เด็กหญิงประภัสสร มาตย์นอก

เด็กหญิงมิ่งกมล ยอดยิ่ง

เด็กชายเกียรติภูมิ อนันต์ตันติกูล

นางสาวหทัยรัตน์ นิยม

นางสาวณัฐนันท์ โพธิ์ไขย์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กชายปกฤต เจริญเชาว์

นางสาววรรณพันธ์ อินทร์อ้วน

นางสาวนวรัตน์ พลดงนอก

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓

ทองแดง

เด็กชายชัยธวัช พิมพ์มหา

เด็กชายศุภวัฒน์ ธนโชติกมลพัฒน์

นางสาวนวรัตน์ พลดงนอก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-ป.๖

ทอง

เด็กชายดนัย ศรีตะโชติ

เด็กชายธาวิน ช้อนใจ

เด็กหญิงรวินท์พร จันทร์อินทร์

นางสาวอัญชิสา เหมือนนาท

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กหญิงธนกาญจน์ อยู่สมบูรณ์

เด็กหญิงปนัสฐพร เจริญสุข

เด็กหญิงปรารถนา เกตุจังหาร

นางสาวจริยา แก้วแดง

ศิลปะ (ศิลปะ-นาฏศิลป์)

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๑-ป.๖

เงิน

เด็กหญิงชนิตา คำลอย

เด็กหญิงณัฏฐ์รรักษ์ วายุโชติ

เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จีนนำหน้า

เด็กหญิงพิรดา ย่อจันทร์

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชลวัฒนาคินทร์

เด็กหญิงลภัสธร ตุ่มมะโรง

นางสาวสุนิสา จัตตมาศ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

Skit (Special Program) ป. ๔-๖

ทอง

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เรืองปรีชา

เด็กชายศิวัช ขันธ์ศรี

เด็กชายณนนท์ เตโชชะ

เด็กหญิงปวีณ์นุช กลิ่นสอน

เด็กชายแทนกาย เย็นกล่ำ

Mrs. Remia Peters

นายศิวะพงษ์ เลอเกียรติวรกุล

Skit (Standard Program) ม.๑-๓

ทอง

เด็กหญิงสิริกร นามมนตรี

เด็กชายอัครชัย เปลี่ยนศรี

เด็กหญิงทัศนา ปิยะไพร

เด็กชายศิวัฒน์ พ.ประสิทธิ์

เด็กชายณารากร ศรีโมกพัตร

Mrs. Rhoda Tandugon

Ms. Jessa Avance Penaflorida

Multi skills (Special Program) ป.๔-๖

ทอง

เด็กหญิงวรวลัญช์ ศักดิ์สองเมือง

Ms. Czarisse Andarea Santos

นางสาวจันทรภรณ์ แสวงกิจ

Spelling bee (Standard Program) ป.๑-๓

ทอง

เด็กชายคุณานนท์ อินโตนด

Mr. Danny Tony Asamoah

Story telling (Special Program) ป.๔-๖

ทอง

เด็กหญิงกุลิสรา มงคล

Ms. Allen Kei Rollon

Story telling (Standard Program) ป.๔-๖

ทอง

เด็กหญิงภัครัศมี วงษ์สุทโธ

Ms. Meriane Catherine Laganao

Story telling (Standard Program) ม.๑-๓

ทอง

เด็กชายนเรศชัย โคละทัต

Ms. Allen Kei Rollon

Chinese Speech contest (Standard program) ป.4-6

เงิน

เด็กชายกฤษกร สบายรูป

เด็กหญิงปภาวรินทร์ จะริยะ

Ms. Jing Huang

Chinese Speech contest (Standard program) ม.๑-๓

เงิน

เด็กหญิงกนกภรณ์ พิกุลทอง

เด็กหญิงทัศณีย์ ประยงค์แย้ม

Mr. Guanliang Shen

Spelling bee (Standard Program) ป.๔-๖

เงิน

เด็กชายอธิภัทร วงษ์บุตร

Mr. Danny Tony Asamoah

Impromptu Speech (Standard Program)ป.๔-๖

เงิน

เด็กชายปุณณัตถ์ โชติช่วง

Mr. John Green

นางสาวบุษราภรณ์ แสงประไพ

Spelling bee (Special Program) ป.๑-๓

ทองแดง

เด็กหญิงเพ่ยจิง โหย่ว

Mr. Cesar Jr. Mabini Santos

Spelling bee (Special Program) ป.๔-๖

ทองแดง

เด็กชายกฤตณ์พัทธ์ ตั้งนพคุณ

Mr. Cesar Jr. Mabini Santos

Impromptu Speech (Special Program) ป.๑-๓

ทองแดง

เด็กชายวชิรวิทย์ วงค์หาริมาตย์

Ms. Kathrine Alviar

Impromptu Speech (Special Program) ป.๔-๖

ทองแดง

เด็กชายฆฤน พรหมดราช

Mr. John Green

นางสาวบุษราภรณ์ แสงประไพ

การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์

ทอง

นายปิยะวุฒิ รอดอยู่

นายณัฐดนัย นุชแก้วฟ้า

นางสาวนวรัตน์ พลดงนอก

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖

ทองแดง

เด็กชายปกฤต เจริญเชาว์

เด็กหญิงวรรณพันธ์ อินทร์อ้วน

นางสาวนวรัตน์ พลดงนอก

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.๑-ป.๓

ทองแดง

เด็กชายชัยธวัช พิมพ์มหา

เด็กชายศุภวัฒน์ ธนโชติกมลพัฒน์

นางสาวนวรัตน์ พลดงนอก

ศิลปะ (ศิลปะ-นาฏศิลป์)

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๑-ป.๖

ทอง

เด็กหญิงชนิตา คำลอย

เด็กหญิงณัฏฐ์รรักษ์ วายุโชติ

เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จีนนำหน้า

เด็กหญิงพิรดา ย่อจันทร์

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชลวัฒนาคินทร์

เด็กหญิงลภัสธร ตุ่มมะโรง

นางสาวสุนิสา จัตตมาศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

เงิน

เด็กชายกษิดิษ ช้อนใจ

เด็กชายวุฒิกร เสียงใส

เด็กชายธเนศ วงษ์ศรีแก้ว

เด็กชายนวพรรษ พูนวิศวานนท์

เด็กชายพัชรพล สีหะแสง

เด็กชายวรพล หมู่กนทา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพิมล ยางเยี่ยม

การงานอาชีพ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

แกะสลักผลไม้

ทอง

เด็กหญิงกิ่งกาจน์ แซ่ย่าง

เด็กหญิงสรวรรณ เชี่ยวปัญญานันท์

เด็กหญิงสุพิชชา กุลสมบัติศิริ

นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีตั้ง

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖

ทอง

เด็กหญิงธนกาญจน์ อยู่สมบูรณ์

เด็กหญิงปนัสฐพร เจริญสุข

เด็กหญิงปรารถนา เกตุจังหาร

นางสาวจริยา แก้วแดง

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กชายดนัย ศรีตะโชติ

เด็กชายธาวิน ช้อนใจ

เด็กหญิงรวินท์พร จันทร์อินทร์

นางสาวอัญชิสา เหมือนนาท

สังคมศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖

ทอง

เด็กชายจารุกิตติ์ กาลจักร

เด็กหญิงบารดา ใสเย็น

นางวิลาวัลย์ กุลบุตร

การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓

ทอง

เด็กชายกฤตพล พงษ์หนู

เด็กหญิงนรี เหลืองเจริญลาภ

นางวิลาวัลย์ กุลบุตร

นางสาวอมรรัตน์ สุภาว์

การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓

ทอง

เด็กหญิงมาลินี พุ่มภักดี

เด็กชายอนุสรณ์ สาชิน

นางสาวณัฐนันท์ โพธิ์ไขย์

นางสาวหทัยรัตน์ นิยม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓

ทอง

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย นันทะเสน

นางสาวพิมพกานต์ ศรีสร้อย

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสงอ่อน

นางสาวพิมพกานต์ ศรีสร้อย

สวดมนต์แปล

เงิน

เด็กชายอนุชิต สมบัติโอฬาร

เด็กชายพศิน ขอนรักษ์

เด็กชายวัชรพงษ์ เศียรนอก

เด็กชายบรรณสรณ์ ยอดแก้ว

เด็กชายพีรพล พูลพล

เด็กชายมหาสมุทร วิงสันเทียะ

เด็กชายภูมิพัฒน์ เกาะสระน้อย

เด็กหญิงญานิกา วิทิตโชติภิรมย์

เด็กหญิงตรีลดา เผือกทองใบ

เด็กหญิงอนัญญ พลศักดิ์

นางสาวณัฐนันท์ โพธิ์ไขย์

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กชายณภัทร โสมสุข

เด็กชายธนัท ผอนนอก

เด็กหญิงประภัสสร มาตย์นอก

เด็กหญิงอรวรรยา โตสมบัติ

เด็กชายชิติพัทธ์ เชาวลิต

นางสาวหทัยรัตน์ นิยม

นางสาวณัฐนันท์ โพธิ์ไขย์

การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖

ทองแดง

นางสาวกรกนก มูลจันทร์

นางสาวณัฐนันท์ โพธิ์ไขย์

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓

ทองแดง

เด็กหญิงณัฐกานต์ แตงร่ม

นางสาวณัฐนันท์ โพธิ์ไขย์

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การปั้นดินน้ำมัน

ทอง

เด็กหญิงสุณัฏฐา อัคคีโรจน์

เด็กชายสุรวิชญ์ สุภารัตน์

เด็กชายไกรวิชญ์ สุรสมศรี

นางสาวปฐมาวดี ศรีพัฒนา

การแข่งขันประกอบอาหาร

ทอง

เด็กหญิงชลณิชย์ฟ้า ธนันท์จรัสเดช

เด็กหญิงพลอยนภัส ชาวเหนือ

เด็กหญิงภัทรนิดา วัฒนพงษ์

นางสาวรัชฎาภรณ์ ลืมตัว

นางสาวกัญญา จันทะวงษ์

มารยาทไทย

ทอง

เด็กชายศุภวิชญ์ เนตรสว่าง

เด็กหญิงปพิชญา ศรีสวรรค์

นางสาวจงรักษ์ ช้างเที่ยง

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

เงิน

เด็กชายวาทิต ราชอินทร์

นางสาววิภาลักษณ์ ลาวงศ์เกิด

การแข่งกายบริหาร

เงิน

เด็กหญิงปริยาภร โคตะมะ

เด็กหญิงกรพิณณิน ใจชื้น

เด็กหญิงบุนรดา เทียมพงศ์

เด็กหญิงชลธิชา ประพฤติ

เด็กหญิงนิชชาอร สมบัติ

เด็กชายพิษณุวัชร์ พิพัฒธนชัย

เด็กหญิงมสารัศมี อินกลัด

เด็กหญิงกัญญภา ศรีมาทา

เด็กหญิงยูจิน คง

เด็กหญิงญดา ต้นโลห์

เด็กหญิงจิรประภา ธารสุขธัญญะ

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กันทอง

เด็กหญิงสุภานัน น้อยคำแพง

นางสาวสมหญิง สารภาพ

นางสาวจิราพัชร พิสงาม

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ

เงิน

เด็กหญิงณภาภัช หนึ่งเพียง

เด็กหญิงปทิตตา กานต์นิติกร

เด็กหญิงชิชฌา แก้วกวินภพ

นางสาวรัชนก กระถินไทย

การประกวดร้องเพลง

เงิน

เด็กชายวชิรวิทย์ รอญศึก

นางสาวปาริก้า ก้อนนาเรียง

การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ

เงิน

เด็กหญิงเบญญาภา เรือนคำ

นางสาวปรารถนา แช่มช้อย

การประกวดโครงงาน

ทองแดง

เด็กชายพอธรรม เทียนส่องสกุล

เด็กหญิงนฤดี เปรมศรี

เด็กหญิงภัทรกร แดงไผ่

นางสาววิภาลักษณ์ ลาวงศ์เกิด

นางสาววิภาลักษณ์ ลาวงศ์เกิด

การวาดภาพระบายสีเทียน

ทองแดง

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ จันทะยุทธ

นางสาวนิสรา งามดี

ศิลปะ (ดนตรี)

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖

ทอง

เด็กหญิงณัฐชา กรอบทอง

นายจารุวัตร อินอ่อน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖

ทองแดง

เด็กหญิงอริยา โกมลศิษฐ

นายจารุวัตร อินอ่อน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖

ทองแดง

เด็กหญิงชนิสรา เสนาสุธรรม

นายจารุวัตร อินอ่อน

ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

ท่องอาขยาน-ทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖

ทอง

นางสาวปพิชญา ตุ่มมาตย์

นางสาวสริตา ลีปรีชา

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓

ทอง

เด็กหญิงวรินธิ์ธร กล่ำคำ

นางรัชนี ไชยวรรณ์

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓

เงิน

ด.ญ. อภิชญา บุญประดิษฐ์

นางสาวอภิญญา บุญคุ้ม

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กหญิงวิรดา จินต์ประยูร

นางสาวอภิญญา บุญคุ้ม

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓

เงิน

เด็กหญิงบัณฑิตา สุนทรเกต

นางรัชนี ไชยวรรณ์

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สวัสดี

นางสาวอภิญญา บุญคุ้ม

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓

เงิน

เด็กหญิงแสงสุนีย์ คชพันธ์

นางสาวสริตา ลีปรีชา

คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖

ทองแดง

นางสาวธวัลรัตน์ อยู่สมัคร

นางสาวอภิญญา บุญคุ้ม

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓

ทองแดง

เด็กชายนิรมิต ขำสุวรรณ

นางสาวอภิญญา บุญคุ้ม

ท่องอาขยาน-ทำนองเสนาะ

ทองแดง

เด็กหญิงลภัส ระยับศรี

นางสาวสริตา ลีปรีชา

คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-๖ (เดี่ยว)

เงิน

นางสาวปานวาด สว่างศรี

ครูเจนจิรา ทันแจ้ง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓

เงิน

เด็กชายชนัต สร้อยเสนา

ครูแก้วประกรณ์ ศรีสุราช

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.๔-๖ ( เรื่อง tessellation สร้างได้ )

เงิน

เด็กชายณฐกร แก้วสุข

เด็กชายฉัตรชนก บัวผัน

เด็กชายศรุตาวิชญ์ อำพิน

ครูมาริษา ศรีวิชัย

ครูวิลาณี ศรีสังเกตุ

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-๖

ทองแดง

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศิริพันธุ์

ครูสุพรรษา สินชัย

การแข่งขันเวทคณิต ป.๔-๖

ทองแดง

เด็กชายสุกฤชษ์ สุวรรณ

ครูสุพรรษา สินชัย

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-๖

ทองแดง

เด็กชายศรัณยพจน์ ยวงใย

เด็กหญิงปาณิสรา วรรณเนตร

ครูเจนจิรา ทันแจ้ง

วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓

เงิน

เด็กชายเธียรชัย เสน่ห์จันทร์

เด็กชายบัณฑิต เสียงใส

นายสนธยา แสนกล้า

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-๓

เงิน

เด็กหญิงวรณัฐ อังฉกรรจ์

เด็กหญิงฐิติชญาน์ สารจุม

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ หลุยส์ จี

นางสาวขนิษฐา สิงห์การ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-๓

เงิน

เด็กหญิงณัฐพร หวังมั่น

เด็กหญิงณัชชา แต่ผู้เจริญ

เด็กหญิงนิติพร จิตประเสริฐ

นางสาวสุดารัตน์ สินชัย

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-๓

เงิน

เด็กหญิงรินนา แสนนุภาพ

เด็กหญิงชลธิชา สุทธิเลิศ

เด็กหญิงอังศุมาลิน ชินะโปดก

นายอภิศักดิ์ ไสวงาม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖

เงิน

เด็กหญิงกมลชนก อินเรือน

เด็กหญิงณัฐิยา เหล็กสา

เด็กหญิงพิมพ์พิมล ชูนิกร

นางสาวสุดารัตน์ สินชัย

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓

ทองแดง

เด็กชายณชพน โชติภานนท์

เด็กหญิงสุพรรณภัทร ยอดแก้ว

เด็กชายณิชารัศม์ ตันติเมธีพงศ์

นางสาวกฤษณา โสนนิล

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖

ทองแดง

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิตติธรโสภณ

เด็กหญิงกันต์ธินัดดา วชิรเพียรสุภาพ

นายสนธยา แสนกล้า

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖

ทองแดง

เด็กหญิงชาคริยา ช้ำเกตุ

เด็กหญิงนภัทร กุลรกัม

นางสาวกฤษณา โสนนิล

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖

ทองแดง

เด็กหญิงจิดาภา สมบูรณ์

เด็กหญิงนภัสสร ยามพวา

เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ชื่นใจ

นางสาวขนิษฐา สิงห์การ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖

ทองแดง อันดับที่ ๒๓

เด็กชายชินรันย์ ศรีเวชศักพงษ์

เด็กหญิงชยานันท์ วิจิตต์โภคิน

เด็กชายปรังกร ลมลอย

นายอภิศักดิ์ ไสวงาม

สรุปผลการแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

เด็กชายณิชกุล สุขสมบัติ ป.๑/๑ A

ได้รับรางวัล Math-Eng Contest (MEC) จัดโดย Phranakhon Rajabhat University

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บูรณะวิโรจน์ ป.๑/๑ B

ได้รับรางวัลเหรียญทอง “คณิตคิดเร็ว” การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เด็กหญิงปภากานต์ ศิริพันธุ์ ป.๒/๑ A

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตคิดเร็วและจินตคณิตระดับประเทศ

เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสงอ่อน ป.๔/๑ A

ได้รับรางวัล “คนเก่งของประเทศ , ภาค และจังหวัด” โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลที่ได้รับถึง ๔ รางวัล ได้แก่ ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ประเภทคะแนนรวม ระดับชั้น ป.๔ ได้อันดับที่ ๑ ของจังหวัดปทุมธานี

เด็กชายกัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม ป.๔/๑ A

ที่ได้เป็นตัวแทนทีมนักกีฬาเทควันโดไทยแลนด์ลีค ไปแข่งขัน “KIMUNYONG CUP INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS” ที่ประเทศเกาหลี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ ๙-๑๐ ปี

เด็กชายภูวเดช แข็งการขาย ป.๔/๑ A

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว จากจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ๙๐๐ คน

ด.ญ.อรวรรยา โตสมบัติ ป.๖/๑ A

ได้รับรางวัล AEC TOP AWARDS สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น รางวัลแห่งความเป็นผู้นำและยุวฑูต

เด็กชายศรัณยพัชร์ ยิ้มชัยประเสริฐ

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในรายการการแข่งขันหุ่นยนต์สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย เเข่งในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
AEC TOP AWARD

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลแห่งความเป็นผู้นำและยุวทูต ด้านการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการทำความดีสาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น

กิจกรรมประกวดการเล่านิทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (ประเภทเดี่ยวและประเภททีม)

การแข่งขันสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ

รางวัลที่ได้รับ

จำนวน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

๓ รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

๒ รางวัล

การแข่งขันฟุตซอลรังสิตคัพครั้งที่ ๑๓

รางวัลที่ได้รับ

จำนวน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓

๒ รางวัล

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘

รางวัลที่ได้รับ

จำนวน

รางวัลเหรียญทอง

๑๕ รางวัล

รางวัลเหรียญเงิน

๑๗ รางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง

๗ รางวัล

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

รางวัลที่ได้รับ

จำนวน

รางวัลเหรียญทอง

๓๗ รางวัล

รางวัลเหรียญเงิน

๓๘ รางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง

๒๐ รางวัล

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน A-mat

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยภาพ คณิตสาสตร์ ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพ คณิตสาสตร์ ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.๔- ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคัดลายมือ ป.๔- ป.๖

เหรียญทอง

วรรณกรรมวิจารณ์ ป.๑-ป.๓

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒

วรรณกรรมวิจารณ์ ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

พินิจวรรณคดี ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

พินิจวรรณคดี ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

เขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

เรียงความ ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

ท่องอาขยาน ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

ท่องอาขยาน ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

ต่อคำศัพท์ ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดมรรยาทไทย ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดสวดมนต์แปลไทย

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Multi Skills competition ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเล่านิทาน Story telling ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.๑-ม.๓

เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันศิลปะ-ดนตรี ฆ้องวงใหญ่ ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.๑-ม.๓

เหรียญทองชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ( ระดับภาค )

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

เหรียญเงิน

สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ระดับชาติ)

การแข่งขันสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคณิตคิดเร็วทีม

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันคณิตคิดเร็วเดี่ยว

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันคณิตคิดเร็วเดี่ยว

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันคณิตคิดเร็วทีม

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันคณิตคิดเร็วทีม

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ ๑๓ (ระดับจังหวัด)

ฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ ๑๓

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๓

การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับภาค)

การแข่งขัน

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดสวดมนต์แปลไทย
ระดับชั้น ป.๑ -ม.๓

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Multi Skills Competition
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพละเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับภาค)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ Skit
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz หลักสูตรสามัญ

เหรียญทอง

การแข่งขัน Story Telling
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรพิเศษ

เหรียญทอง

ภาษาจีน ( ประเภท การเขียนพู่กันจีน )
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการเขียนพู่กันจีน
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ หลักสูตรสามัญ

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดภาษาจีน หลักสูตรสามัญ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ หลักสูตรสามัญ

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรพิเศษ

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Spelling Bee
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ หลักสูตรสามัญ

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ หลักสูตรสามัญ

เหรียญทองแดง

การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ หลักสูตรพิเศษ

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวPISA
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันสวดมนต์แปล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพละเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การจัดสวนถาด แบบแห้ง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการจัดแจกันทรงเตี้ย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเดาะลูกปิงปอง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเดาะลูกปิงปอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันสมุดเล่มเล็ก
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันสมุดเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

ผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

เหรียญทอง

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

เหรียญทอง

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยการปะติ

เหรียญทอง

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันร้องเพลงสากล (หญิง)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันร้องเพลงสากล (ชาย)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดโครงงาน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันประกอบอาหาร
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขัน การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันกายบริหาร
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ

การแข่งขันคณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

คะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

โล่เกียรติยศ

คะแนน NT ได้คะแนนเต็ม ด้านภาษาและด้านเหตุผล

เหรียญทอง

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ในการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ (ASMO)

เหรียญทอง

การแข่งขันคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหา

ชนะเลิศอันดับ ๓

การแข่งขันคณิตคิดเร็วประเภททีม

รองชนะเลิศอันดับ ๓

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว

ชนะเลิศอันดับ ๔

การแข่งขันคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหา

ชนะเลิศอันดับ ๔

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว

ชนะเลิศอันดับ ๔

การแข่งขัน A chieved gold winner award of grade ๒

รางวัล A chieved gold winner award of grade ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวPISA ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

รองชนะเลิศอันดับ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง อันดับ ๓

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง อันดับ ๒

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน อันดับ ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง ชนะเลิศ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับชั้น ปฐมวัย

เหรียญทองแดง

การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้น ปฐมวัย

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับภาค)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้น ปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ ภาพ
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง อันดับ ๒

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง อันดับ ๓

การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันโครงการ (Project Approach)
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันประกอบอาหาร
ระดับชั้นปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

๔๑ ปี ราชมงคลธัญบุรี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับอนุบาล

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันนักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๕

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับอนุบาล

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน Spelling Bee
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทอง

การแข่งขัน Spelling Bee
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทอง

การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ Skit
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทอง

การแข่งขัน Story Telling
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทอง

การแข่งขัน Impromptu speech
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทอง

การแข่งขัน Impromptu speech
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญเงิน

การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ Skit
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Story Telling
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญเงิน

การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขัน Multi Skills Competition
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทองแดง

การแข่งขัน Story Telling
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ หลักสูตรสามัญ / IEP

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

๔๑ ปี ราชมงคลธัญบุรี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน Spelling Bee
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง

เหรียญทอง

การแข่งขันการตำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

เหรียญเงิน

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันจัดแจกันทรงเตี้ย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกปิงปอง
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกปิงปอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันเตะบอลเข้าโกล์หนู
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการผูกเงื่อน ทรงตัว โยนบอล
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ ๙

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรังสิตคิงคัพ ครั้งที่ ๙ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๓

การแข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

มารยาทยอดเยี่ยม

การแข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

ชนะเลิศ

การแข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

ชนะเลิศ

กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศครั้งที่ ๔๕

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับอนุบาล

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับประถมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับมัธยมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันไมโลฟุตซอลแชมป์เปี้ยน ๒๐๑๖

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันไมโลฟุตซอลแชมป์เปี้ยน รุ่นอายุ ๗-๘ ปี

เหรียญเงิน

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายพระนารายณ์มหาราช

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

นักกีฬาว่ายน้ำดีเด่น

ลำดับที่ ๓

นักกีฬาเทควันโดสายแดง

ถ้วยรางวัล

นักกีฬาฟุตบอลของสโมสร OAZ

ถ้วยรางวัล

นักกีฬาว่ายน้ำของสโมสรทหารอากาศ

ถ้วยรางวัล

นักกีฬาฟุตบอลของอะคาเดมี่ คิกสตาร์ท

ถ้วยรางวัล

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานประเภทที่ ๒ บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขัน A-MATH
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันสวดมนต์แปล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเครื่องร่อน “ประเภทร่อนไกล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การปั้นดินน้ำมัน
ระดับชั้น ปฐมวัย

เหรียญทอง

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับชั้น ปฐมวัย

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน “Skit”
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN Quiz)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงละครสั้นจีน

เหรียญทอง

การแข่งขันการเขียนพู่กันจีน
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การเล่านิทาน Story Telling
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขัน “Skit”
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทสามัญ

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขัน ตำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

เหรียญทอง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก
ระดับชั้น
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

เหรียญทอง

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเดาะลูกปิงปอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเตะบอลเข้าโกล์หนู
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ ๙

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ ๘

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ประเภททดลอง”
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ประเภททดลอง”
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ประเภทสิ่งประดิษฐ์”
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ประเภทสิ่งประดิษฐ์”
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขัน SUDOKU
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการแข่งขัน เอแม็ท
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแข่งขัน เอแม็ท
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ (Mate Box)

ชนะเลิศ

โครงการ Asia Science MatticsOlymiad

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน โครงการ Asia Science MatticsOlymiad

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการแข่งขันประกอบอาหาร

เหรียญทอง

การแข่งขันการแข่งขันกายบริหาร

เหรียญทอง

การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ

เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ ภาพ

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแข่งขันโครงการ (Project Approach)

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

เหรียญเงิน

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ลอยกระทงเทศบาลนครรังสิต

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดหนูน้อยนพมาศเทศบาลนครรังสิต

รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การเล่านิทานธรรมะ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การเล่านิทานธรรมะ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันนักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๒

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับอนุบาล

รองชนะเลิศอันดับ ๒

อนุบาลเกมส์ ครั้งที่ ๙

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับอนุบาล

รองชนะเลิศอันดับ ๒

คะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

โล่เกียรติยศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ

การแข่งขันทางวิชาการ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานๆชาติ ( รอบระดับประเทศ ) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษ ระดับปฐมวัย

เหรียญทอง

การเล่านิทานประกอบสื่อ

เหรียญทองแดง

การปั้นดินน้ำมัน

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันปติมากรรมนูนสูง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

การทำของหวาน (ขนมไทย)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญเงิน

การแต่งคำคม

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่อง สบู่เอนกประสงค์ สูตรสมุนไพรธรรมชาติ จากวัสดุเหลือใช้
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.4-ป.6

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.) ประเภทนักเรียน

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันยืนขว้างลูกเทนนิส

เหรียญทอง

การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

เหรียญเงิน

การแข่งขันกายบริหารแอโรบิค (ทีม ๑๕ คน) ประถมศึกษา

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันร้องเพลงสากล

เหรียญทอง

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันปะติมากรรมนูนสูง
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันวาดภาพระบายสีบนกำแพงรั้ว

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันวาดภาพระบายสีบนกำแพงรั้ว

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การทำของหวาน (ขนมไทย)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันหนังสืออิเล็คทรอนิค (E-book)

เหรียญเงิน

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.1-ป.3

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การเล่านิทาน
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ “ได้เป็นตัวแทนจังหวัด”

เหรียญทอง

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันการพูดภาษาจีน
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Asean Quiz

เหรียญทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ

O-NET

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

เหรียญทองแดง

ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ร้อยละ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันกีฬามหานครเกมส์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด

เหรียญทอง

การแข่งขัน AU TAEKWONDO CHEMPIONSHIP

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด

เหรียญทอง

การแข่งขัน AU TAEKWONDO CHEMPIONSHIP

เหรียญทอง

การแข่งขัน PRO-TAEKWONDO GHNERATION 1

เหรียญทอง

โอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๐

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด

เหรียญทอง

การแข่งขันว่ายน้ำนักเรียนนักศึกษาต้านยาเสพติดครั้งที่ ๑

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันว่ายกบ ๑๐๐ เมตร

เหรียญทองแดง

การแข่งขันว่ายฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร

เหรียญทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๔
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

GH Bank Thailand Junior Taekwondo Championship 2011

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด

ชนะเลิศ อันดับ ๑

โอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๙

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด  Kyoruki ยุวชนชาย รุ่น B (๒๐-๒๒ ก.ก.) มือเก่า

ชนะเลิศ อันดับ ๑

Thammasat Taekwondo Open Championship 1

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด Kyoruki ยุวชนชาย รุ่น B (๒๐-๒๒ ก.ก.) มือเก่า

ชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันกีฬาเทควันโด Kyoruki ยุวชนชาย รุ่น A (๒๐-๒๒ ก.ก.) มือเก่า

ชนะเลิศ อันดับ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์
ระดับชั้น ป.๑–ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันคัดลายมือ
ระดับชั้น ป.๑–ป.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๑–ม..๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันเขียนเรียงความ
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันท่องอาขยาน
ระดับชั้น ป.๑–ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Paintbrush
ระดับชั้น ป.๑–ป.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเทควันโด

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

เหรียญทอง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดการขับร้องเพลงชาติระดับจังหวัด (ระดับประถมศึกษา)

ชมเชยอันดับ 1

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (ระดับเขต)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดการขับร้องเพลงชาติระดับอำเภอ (ระดับประถมศึกษา)

ชนะเลิศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๒
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการอ่านร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Pop Up ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ – ๔

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Paint บนวินโดว์ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

เหรียญทอง

การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้

เหรียญทอง

การแข่งขันการเขียน Home Page โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ ๑ - ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๑ - ๒

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน Spelling Bee

เหรียญทอง

การแข่งขันละครสั้น

เหรียญเงิน

การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ

เหรียญเงิน

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันนาฏศิลป์รำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะดนตรีไทย เดี่ยวซออู้ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะศิลปะ วาดภาพแรเงา ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะศิลปะ วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะดนตรีสากล โฟลด์ซอง ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขัน Ray Up บาสเกตบอล

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน ประเภทเกม ๒๔ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

ปีการศึกษา ๒๕๕๑
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้นหุ่นนิ่ง

เหรียญทอง

การวาดภาพลายเส้น

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การเล่านิทานประเภทบุคคล

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดการขับร้องเพลงชาติระดับจังหวัด (ระดับประถมศึกษา)

ชมเชยอันดับ 1

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Open House ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

เหรียญทอง

การคัดลายมือแบบหัวกลมมน

เหรียญเงิน

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์

เหรียญเงิน

การคัดลายมือแบบอาลักษณ์

เหรียญทองแดง

แข่งขันสะกดคำ

เหรียญทองแดง

การอ่านทำนองเสนาะ

เหรียญทองแดง

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

เหรียญทองแดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๐
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๘ (ระดับภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การวาดภาพลายเส้น ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๘ (ระดับภาค)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๘ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการเล่าเรื่อง ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการตอบปัญหา ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแสดงละคร ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการเล่าเรื่อง ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๘ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้นหุ่นนิ่ง

เหรียญทอง

การเล่านิทานประเภทบุคคล

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการประดิษฐ์ของตกแต่ง ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของตกแต่ง ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันงานใบตอง ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการจัดแจกันทรงเตี้ย ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเดี่ยวขิม ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันอังกะลุงวงเล็ก ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเดี่ยวขิม ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

การแข่งขันการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการวาดถาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาเมืองปทุม ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันเต้นแอโรบิก ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการคัดไทย (หัวกลม) ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันการคัดไทย (หัวกลม) ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการคัดไทย (หัวกลม) ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

การแข่งขันการคัดไทย (อาลักษณ์) ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

การแข่งขันการคัดไทย (อาลักษณ์) ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันการคัดไทย (อาลักษณ์) ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเล่านิทาน ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเปิดพจนานุกรม ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคณิตศิลป์ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญเงิน

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการปั้นแป้งโด อ.๒

เหรียญทอง

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี อ.๒

เหรียญทอง

การแข่งขันการปั้นแป้งโด อ.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเล่าเรื่องจากภาพ อ.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการเล่าเรื่องจากภาพ อ.๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกายบริหาร อ.๑ – อ.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันเกมการศึกษา อ.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการประกอบอาหาร อ.๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี อ.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการต่อบล็อก อ.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการประดิษฐ์เศษวัสดุ อ.๓

เหรียญเงิน

การแข่งขันการระบายสี อ.๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการฉีกปะ อ.๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันการต่อบล็อก อ.๒

เหรียญทองแดง

การแข่งขันร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง/ไทยสากล อ.๓

เหรียญทองแดง

แข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Open House ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

รักการอ่าน

การอ่านยอดเยี่ยม

การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาไทย

ชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

ชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันศิลปะการผูกผ้า ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

การแข่งขันศิลปะการผูกผ้า ช่วงชั้นที่ ๓

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันนักอ่านมาราธอนชิงถ้วยพระราชทาน พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

นักอ่านมาราธอน

ชนะเลิศรอบแรก

ปีการศึกษา ๒๕๔๙
การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคัดลายมือ ภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๓-ป.๔

เหรียญทองแดง

การแข่งขันคัดลายมือ ภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันอังกะลุง ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันเดี่ยวขิม ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันคณิตศิลป์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ

เหรียญทอง

การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุย่อยสลายยาก ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุย่อยสลายยาก ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของตกแต่ง ช่วงชั้นที่ ๑

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันการประดิษฐ์ของตกแต่ง ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

การแข่งขันจัดแจกันทรงเตี้ย ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

การแข่งขันงานพับกระดาษ ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๓

เหรียญทอง

การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ
ระดับชั้น ม.๑ –ม.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

ปฐมวัย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันประกวดโครงงาน ระดับ อ.๑-อ.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ อ.๑

เหรียญทองแดง

การแข่งขันฉีกปะ ระดับ อ.๑-อ.๓

เหรียญทองแดง

การแข่งขันต่อบล็อก

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๒

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ช่วงชั้นที่ ๓

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

งานของดีเมืองปทุมธานี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เรื่องเมืองปทุมธานี ช่วงชั้นที่ ๓

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๔๘
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๖ (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแสดงละครภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่ ๒

ชนะเลิศ

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันกีฬามหานครเกมส์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด อายุไม่เกิน ๑๒ ปี

ชนะเลิศ

ปีการศึกษา ๒๕๔๗
การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๒

เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาท ระดับมัธยมศึกษา

เหรียญทอง

การเล่านิทาน
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสังคม ระดับมัธยมศึกษา

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

โครงการรู้ซึ้งถึงพระคุณแม่

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันตอบปัญหา

ชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๑-ป.๒

เหรียญทอง

การอ่านแสดงความสามารถ
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญทอง

การเขียนเรื่องจากภาพ
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันแต่งกลอนแปด
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุย่อยสลายยาก
ระดับชั้น ป.๕-ป.๖

เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษา

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ระดับจังหวัด)

กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

กลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การประกวดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)

ชนะเลิศอันดับ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๔๖
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การแข่งขันตอบปัญหา “โครงการรู้ซึ้งถึงพระคุณแม่”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(คลอง ๖)

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ตอบปัญหา “โครงการรู้ซึ้งถึงพระคุณแม่”

ชนะเลิศอันดับที่ ๒

คัดลายมือ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒

เหรียญทอง

อ่านแสดงความสามารถ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

เหรียญทอง

การเล่านิทาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

เหรียญทอง

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุย่อยสลายยาก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

เหรียญทอง

ปีการศึกษา ๒๕๔๕
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อต้านยาเสพติดณ วัดธรรมสุขใจ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ชนะเลิศอันดับที่ ๑

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุย่อยสลายยาก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ชนะเลิศ

การประดิษฐ์งานกระดาษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

ชนะเลิศ

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุย่อยสลายยาก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

ชนะเลิศ

ปีการศึกษา ๒๕๔๔
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

งานทำบุญคล้ายวันเกิดพระครูพิศาลธรรมานุวัตร และมอบทุนการศึกษา

รายการ

รางวัลที่ได้รับ

ประกวดร้องเพลงสร้างสรรค์ ต่อต้านยาเสพติด

ชนะเลิศอันดับ ๒