เกณฑ์การรับสมัครเข้าเรียน : โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อายุ 2 ขวบ เข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
อายุ 3 ขวบ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1
อายุ 4 ขวบ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2
อายุ 5 ขวบ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3
เอกสารและสิ่งของที่ต้องใช้ในการมอบตัวในระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวนักเรียนที่สมัครเรียน
รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
ผลการเรียน/สมุดพก ใช้กรณีเข้าเรียน อ. 2,3 และ ป.1
เอกสารและสิ่งของที่ต้องใช้ในการมอบตัวในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวนักเรียนที่สมัครเรียน
รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
ผลการเรียน (สมุดพก หรือ ปพ., ปพ.1, ปพ.7, ปพ.8 หรือสุดระเบียนสะสม, ปพ.9)

การทดสอบเพื่อรับเข้าเรียน

ระดับอนุบาล (ภาค Interactive English-Chinese Program, ภาค Intensive English-Chinese Program และภาคปรกติ) สามารถเข้าศึกษาได้เลย
ระดับประถมศึกษา 1 - มัธยมศึกษา 3 (ภาค Intensive English-Chinese Program และภาคปรกติ) สามารถเข้าศึกษาได้เลย
ระดับประถมศึกษา 1 - 6 (ภาค Math, Science, Interactive Program, English Program) ทดสอบรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา 4 - 6 (วิทย์ - คณิต) มีคะแนนเฉลีย 2.5 ขึ้นไป
ระดับมัธยมศึกษา 4 - 6 (ศิลป์ - ภาษาจีน) มีคะแนนเฉลีย 2.0 ขึ้นไป

ภาคการศึกษา

ภาคเรียน เดือน ระยะเวลา
ที่ 1 พฤษภาคม - กันยายน ประมาณวันที่ 16 พฤษภาคม – เดือนกันยายน
ที่ 2 ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ประมาณปลายเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ที่ 3 ภาคฤดูร้อน ประมาณวันที่ 18 เมษายน – เดือนพฤษภาคม

หลักสูตรการสอน

ระดับ ชื่อหลักสูตร
อนุบาล - Interactive English-Chinese Program
- Intensive English-Chinese Program
- ภาคปกติ
ประถมศึกษา - Math Science Interactive English-Chinese Program
- Intensive English-Chinese Program
- ภาคปกติ
มัธยมศึกษาตอนต้น - Intensive English-Chinese Program
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ภาษา-ภาษาจีน